MOBILNA APLIKACIJA DIGITALNI NOVČANIK

Vazno obaveštenje

I Opšti uslovi korišćenja mobilne aplikacije

Upotreba Digitalnog novčanika – mobilne aplikacije u svemu podleže, u trenutku upotrebe važećim, Opštim uslovima poslovanja Institucije elektronskog novca iPay SEE d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: Opšti uslovi poslovanja).

Klikom na dugme „Accept“ ili „Prihvatam“ potvrđujete da ste upoznati i saglasni sa Opštim uslovima poslovanja kao i sa svim bitnim elementima pružanja usluga izdavanja elektronskog novca.

Institucija elektronskog novca iPay See d.o.o. (u daljem tekstu iPay) zadržava pravo da periodično menja opšte uslove poslovanja, bez obaveze da za takve izmene pribavi saglasnost korisnika.

Opšti uslovi poslovanja i bitni elementi su u svakom trenutku dostupni na zvaničnoj web strani: www.ipay.rs

Ugovor o platnom instrumentu se smatra zaključenim činom izražavanja volje od strane Korisnika i to prihvatanjem Opštih uslova poslovanja i ovih bitnih elemenata klikom na “Accept” ili „Prihvatam“ Ugovor o platnom instrumentu predstavlja skup sledećih dokumenata:

 • Opšti uslovi
 • Tarifnik;

GLOBALTEL d.o.o. Beograd je distributer Institucije elektronskog novca iPay See d.o.o. Beograd.


II Punjenje Digitalnog novčanika

Punjenje Digitalnog novčanika se može vršiti na sledeće načine:

 • Kupovinom iPay elektronskog novca u formi vaučera i potom vršenjem prenosa sredstava na Digitalni novčanik. Prenos se vrši na način da se izvrši unos E-MONEY PIN-a i poslednje tri cifre sa broja Potvrde o izdavanju elektronskog novca. Po izvršenoj autorizaciji i autentifikaciji se automatski vrši prenos sredstava na Digitalni novčanik,
 • Kupovinom iPay elektronskog novca putem uplate kroz domaći platni promet, a u skladu sa instrukcijama dobijem iz mobilne aplikacije. Čim uplata bude izvršena i korisnikov pružalac platnih usluga prenese novčana sredstva iPay-u, digitalni novčanik će biti dopunjen sa predmetnim iznosom,
 • Uplatom putem VISA i MasterCard platnih kartica,
 • Dopunom sa naloga otvorenog kod distributera GLOBALTEL d.o.o. Beograd (GLOBALTEL aplikacije).

III MasterCard kartice

Prilikom registracije za korišćenje Digitalnog novčanika - Mobilne aplikacije, svaki korisnik dobija poseban platni instrument:
MasterCard mobilnu karticu.

Moguće je izvršiti povezivanje digitalnog novčanika i sa MasterCard EMV karticama.


IV Upotreba Digitalnog novčanika

Mobilnu aplikaciju-Digitalni novčanik odlikuje intuitivna upotreba, jednostavna i prilagođena potrebama naših korisnika. Uputstvo za upotrebu korisnik u svakom trenutku može naći na zvaničnoj web strani: www.ipay.rs kao i u samoj aplikaciji. Korisnik prilikom registracije kreira LIB (jedinstvenu identifikacionu oznaku koja se sastoji od četiri cifre), lozinku i određuje e-mail adresu koju će koristiti kao korisničko ime. LIB i lozinka koje korisnik odredi su poznati samo njemu. Za sve naredne pristupe aplikaciji korisnik se identifikuje unosom LIB broja.

Korisnik je obavezan da u postupku registracije za upotrebu aplikacije unese tačne podatke, kao što su ime, prezime, adresa, broj mobilnog telefona i dr.

Zabranjena je bilo koja upotreba aplikacije suprotna nameni opisanoj u ovom dokumentu.

Sva svojinska i prava intelektualne svojine na aplikaciji su zaštićena. Upotrebom aplikacije se ne vrši prenos svojinskih ili prava intelektualne svojine na Korisnika.


V Plaćanje Digitalnim novčanikom.

 • Upotrebom MasterCard mobilne kartice koja je sastavni deo digitalnog novčanika.
 • Unosom sigurnosnih elementa sa kartice (PAN, CVV, Datum važenja (Expiry date) u internet prodavnicama.
 • Upotrebom MasterCard EMV kartice
 • Unosom PIN-a u POS terminal na fizičkim prodajnim mestu,
 • Unosom sigurnosnih elementa sa kartice (PAN, CVV, Datum važenja (Expiry date) u internet prodavnicama.

VII Naknade

Korisniku se ne naplaćuje naknada za otvaranje digitalnog novčanika kao ni za korišćenje elektronskog novca u internet prodavnicama.

Sve naknade koje se korisniku naplaćuju su utvrđene Opštim uslovima poslovanja i to su:

 • DIGITALNI NOVČANIK

  Transakcije prenosa sredstava između platnih instrumenata Imalaca korišćenjem digitalnog novčanika 0,5% minimum 15 dinara

 • ELEKTRONSKI NOVAC

  Izdavanje platnog instrumenta 0%
  Izdavanje ili dopuna platnog instrumenta korišćenjem drugog platnog instrumenta 0-2.2%*
  Korišćenje elektronskog novca u internet prodavnicama Bez naknade
  Korišćenje elektronskog novca na fizičkim prodajnim mestima od 0%-4%*1
  Otkup elektronskog novca 5% minimum RSD 90,00

 • PLATNE KARTICE

  Izdavanje MasterCard mobilne kartice Bez naknade
  Izdavanje MasterCard EMV kartice 690 dinara

  Korišćenje platnih kartica

  Korišćenje platnih kartica u zemlji Bez naknade

  Korišćenje platnih kartica u inostranstvu 1% od iznosa transakcije

  Korišćenje platnih kartica za specijalne transakcije (određene online transakcije, transfer novca i sl.) 39 dinara po transakciji

  MasterCard MoneySend prenos sredstava sa kartice na karticu u zemlji 2% minimum 150 dinara

  MasterCard MoneySend prenos sredstava sa kartice na karticu u inostranstvu 3% minimum 400 dinara

  MasterCard MoneySend prenos sredstava sa kartice iz inostranstva na karticu u zemlji 3% minimum 4,5 evra

  Neosnovana reklamacija 1% od iznosa transakcije, minimum 1.800,00 dinara

Upit stanja

 • na sajtu www.ipay.rs i kroz digitalni novčanik Bez naknade
 • na bankomatu 50 dinara*2

Naknada za podizanje gotovine na bankomatima u zemlji 89 dinara*2

Naknada za podizanje gotovine na šalteru banke u zemlji 2% minimum 390 dinara*2

Naknada za podizanje gotovine u inostranstvu 1% minimum 2.5 evra*2

Naknada za podizanje gotovine na šalteru banke u inostranstvu 2% minimum 4.5 evra*2

Naknada za dopunu EMV kartice na lokacijama distributera 2% minimum 20 dinara*2

Naknada za transakciju koja je odbijena usled pogrešno unetih sigurnosnih elemenata od strane korisnika ili usled nedovoljno raspoloživih sredstava 35 dinara.*Naknada zavisi od troškova prihvata platnog instrumenta. Spisak naknada prema Distributerima odnosno lokacijama se nalazi na sajtu www.ipay.rs

*1Spisak naknada prema Trgovcima se nalazi na sajtu www.ipay.rs

*2Primenjivo samo za MasterCard EMV kartice