Obaveštenje

Dragi Korisnici,

Obaveštavamo Vas da je Skupština iPay See doo donela 25.04.2019. godine Odluku o usvajanju Opštih uslova poslovanja, sa početkom primene od 15.05.2019. godine, kao i Tarifnik naknada za usluge korisnicima fizičkim licima, koji će se primenjivati počev od 01.07.2019. godine.

Opšti uslovi poslovanja su izmenjeni saglasno novoj regulativi, Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu i odlukama o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga i/ili pravnog lica, a ovom prilikom ukazujemo na glavne promene i molimo da obratite pažnju:

  • postojeći platni instrument za plaćanja male novčane vrednosti je dobio novi naziv PAYSAFECARD, limit potrošnje je smanjen na 10.000 dinara i definisana je apoenska struktura od 500, 1.000, 2.000, 5.000 i 10.000 dinara,
  • promenjeni su rokovi važenja kartica,
  • promenjeni su novčani limiti za korišćenje platnih kartica,
  • bliže je propisan postupak po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga, kao i način podnošenja prigovora i pritužbi od strane pravnog lica,
  • precizirana su pravila pružanja usluga Institucije Korisnicima kod ugovaranja na daljinu u skladu sa Zakonom,
  • korigovane su naknade za bezgotovinski platni nalog kao i minimalni iznos naknade u slučaju neosnovane reklamacije,
  • ukinute su dve vrste kartica: MasterCard virtuelna kartica koja se ne može dopunjavati, kao i MasterCard gift kartica,
  • i dr.

Podsećamo da se detaljno možete upoznati sa našim Opštim uslovima poslovanja, koji su objavljeni i dostupni u poslovnim prostorijama Institucije , kao i na našoj web stranici:


Obaveštenje

U slučaju da niste saglasni sa izmenjenim, novim Opštim uslovima poslovanja, imate pravo na raskid ugovora u roku od 2 (dva) meseca od dana početka primene Opštih uslova poslovanja.

Hvala vam što koristite naše usluge.