Politika zaštite podataka o ličnosti

Politika zaštite ličnih podataka


1. Uvod

Ovom politikom zaštite ličnih podataka Globaltel doo Beograd, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, broj 87/2018, dalje: Zakon) i u slučajevima kada je primenjivo, Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016.god. o zaštiti Lica pri obradi ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, kao i ukidanjem Direktive 95/46/ES (u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti podataka ili GDPR), pruža neophodne informacije u vezi sa zaštitom privatnosti, obradom podataka o ličnosti, svrhom i pravnim osnovom obrade podataka, kao i pravima lica na koja se podaci odnose.
Istovremeno ova Politika dodatno pojašnjava saglasnost za obradu podataka, u slučajevima kada je data.
Za pojmove napisane velikim slovom primenjuju se značenja navedena u Opštim uslovima ugovora o korisničkom odnosu mobilne telekomunikacione mreže Globaltel (u daljem tekstu: Opšti uslovi), ukoliko u Politici nije drugačije određeno.2. Rukovalac i Lice za zaštitu podataka o ličnosti

Globaltel doo Beograd, Makenzijeva 24, MB:21129640, PIB:109127823 je rukovalac ličnih podataka lica koji se obrađuju u skladu sa ovom Politikom zaštite ličnih podataka (u daljem tekstu: Globaltel ili Rukovalac).
Kontakt podaci Rukovaoca: Broj telefona: +381 (0)677 1234 Internet stranica: www.globaltel.rs Adresa e-pošte: office@globaltel.rs
U okviru Globaltela je imenovana ovlašćena osoba za zaštitu podataka koja je dostupna na elektronskoj pošti: dpo@globaltel.rs3. Načela obrade podataka o ličnosti

Prilikom obrade podataka o ličnosti, poštujemo i primenjujemo propisana načela obrade, pa tako Globaltel obradu podataka vrši na sledeći način:

 • podatke o ličnosti obrađujemo zakonito, pošteno i transparentno;
 • prikupljene podatke obrađujemo u skladu sa konkretno određenim, izričitim, opravdanim i zakonitim svrhama;
 • u pribavljanju podataka o ličnosti pridržavamo se načela minimalnog obima podataka, te se u skladu sa navedenim prikupljaju samo oni podaci o ličnosti koji su neophodni za ispunjenje svrhe za koju se obrađuju;
 • omogućavamo tačnost podataka o ličnosti primenom potrebnih tehničkih i organizacionim mera i periodičnim ažuriranjem podataka;
 • podatke o ličnosti čuvamo u obliku koji omogućava identifikaciju lica samo u roku koji je neophodan za ostvarivanje svrhe obrade;
 • poštujemo načelo integriteta i poverljivosti podataka o ličnosti uz primenu tehničkih, kadrovskih i organizacionih mera za zaštitu podataka o ličnosti.


4. Vrste ličnih podataka koje Globaltel prikuplja i obrađuje

Globaltel obrađuje podatke o ličnosti samo u meri u kojoj je to neophodno za obavljanje poslovne delatnosti, odnosno u meri u kojoj je to neophodno da bi se ostvarila svrha obrade. Obim i vrsta podataka o ličnosti koje prikupljamo i obrađujemo mogu biti različiti i zavise od vrste ugovora koji se zaključuju ili od Vašeg zahteva. Globaltel obrađuje osnovne identifikacione podatke korisnika kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, broj mobilnog telefona i/ili fiksnog telefona, jedinstveni matični broj građana/jmbg.

Takođe, a s obzirom na specifičnost Usluga koje Globaltel nudi i pruža, obrađujemo i podatke o ličnosti koji proizlaze iz komunikacionih usluga, kao što su: podaci koji su automatski generisani elektronskom komunikacionom mrežom, čija se obrada vrši u cilju prenošenja poruke putem mreže, a ujedno su neophodni za naplatu, odnosno pripremu računa za korisnika prema važećem Zakonu o elektronskim komunikacijama. To su, na primer, sledeći podaci: podaci o dolaznim i odlaznim telefonskim pozivima, uključujući datum, vreme, trajanje poziva, kao i brojeve telefona; pojedinosti o poslatim i primljenim kratkim tekstualnim porukama koje uključuju datum i vreme slanja/prijema SMS-a. Zatim, to su i agregirani podaci o potrošnji na nivou jednog ili više obračunskih perioda: na primer, broj minuta razgovora, broj poslatih poruka (SMS), broj internacionalnih poziva, trajanje poziva, količina internet saobraćaja. U ovom obliku podaci su prikazani i na korisničkom računu i, kao takvi, neophodni su za izradu obračuna. Ti podaci ne uključuju sadržaj komunikacije, kao ni identifikaciju osobe s kojom je komunikacija ostvarena. Obrađujemo i podatke o komunikaciji sa korisnikom: podaci koji nastaju prilikom komunikacije između Globaltela i naših korisnika, u vidu korisničkih upita, žalbi, zahteva (pisana ili elektronska komunikacija), podaci nastali kao rezultat odgovora na pozive/poruke u vezi s korišćenim uslugama ili drugim zahtevima.

Globaltel obrađuje podatke i svojih zaposlenih, i to, pre svega podatke koji su propisani važećim zakonom koji uređuje evidencije u oblasti rada, kao i zakonima koji uređuju socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a takva obrada je neophodna u cilju poštovanja pravnih obaveza Rukovaoca.

Od kandidata za posao, pored osnovnih kontakt podataka (ime i prezime, kontakt telefon i e-mejl adresa), Globaltel prikuplja i podatke o stručnoj spremi i kvalifikacijama, kao i druge podatke koje o sebi to lice podeli, a takva obrada je neophodna za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora, radi njihovog kontaktiranja u slučaju potrebe za radnim angažovanjem. Nakon isteka konkretnog konkursa, ova kategorija lica može optirati da njihovi podaci ostanu da budu dostupni u elektronskim evidencijama Rukovaoca i nakon tog momenta, što znači da se od isteka konkretnog konkursa obrada podataka o ličnosti vrši na osnovu informisanog pristanka. U slučaju da kandidat za posao bude radno angažovan, dalja obrada njegovih ili njenih podataka se vrši kao za zaposlene.

Od lica koja prate naloge Rukovaoca na društvenim mrežama prikupljaju se i obrađuju podaci koji su u skladu sa politikom konkretne društvene mreže označeni kao javno dostupni. O načinu korišćenja podataka o ličnosti društvenih mreža, upućujemo da pogledate pravila privatnosti tih mreža.

Od poslovnih partnera prikupljaju se osnovni kontakt podaci: ime i prezime, kontakt telefon, e-mejl adresa, naziv radnog mesta i sl.

U nastavku ove Politike informacije sadržane u poglavlju 5. Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti, se odnose pre svega na obradu podataka o ličnosti korisnika Globaltel usluga i proizvoda, dok su detaljnije informacije o obradi podataka za zaposlene i kandidate za posao sastavni deo obaveštenja koja Globaltel upućuje tim kategorijama lica.5. Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Obrada na osnovu ugovora:

Globaltel obrađuje lične podatke Lica radi ispunjavanja svojih ugovornih obaveza za pružanje javnih mobilnih telekomunikacionih usluga i drugih usluga, uključujući i usluge s dodatnom vrednošću, odnosno prodajom robe – ukoliko je primenjivo (u daljem tekstu: Usluge).

Globaltel vrši prikupljanje ličnih podataka u svrhu zaključenja i izvršenja ugovora o Uslugama, kao i u cilju pružanja informacija o proizvodima i pogodnostima koje pružamo našim korisnicima, kao i licima koja treba da postanu korisnici naših Usluga.

U kontekstu ostvarivanja prava i ispunjenja ugovornih obaveza, Globaltel obrađuje lične podatke Lica za sledeće svrhe: identifikacija Lica, priprema ponude, sklapanje ugovora, pružanje usluga ili nabavljanje opreme, isporuka opreme i/ili dokumentacije na kućnu adresu, informisanje o promeni zakonodavstva u određenoj oblasti ili promeni uslova prodaje, izvršavanje promena u ugovornim odnosima, fakturisanje, rešavanje mogućih tehničkih problema, prigovora ili žalbe Lica, slanje obaveštenja Licima u vezi sa sprovođenjem ugovornog odnosa, sprovođenje mogućih postupaka prinudne naplate i prodaje potraživanja, kao i za druge namene potrebne za sprovođenje ili zaključivanje ugovornog odnosa između Globaltel/a i Lica.

Za potrebe realizacije Usluga i usluga koje su u vezi sa njima, a koje je naručilo Lice, Globaltel, dok je to neophodno za sprovođenje pomenutih Usluga, obrađuje sve podatke koji su potrebni za tu svrhu. To naročito obuhvata informacije o primljenim pozivima i biranim brojevima, prijavu Lica na baznu stanicu i prenos podataka, uključujući i komunikaciju putem SMS-a / MMS-a, interneta i internet aplikacija, kao i informacije i obaveštenja, posebno putem SMS-a ili, gde je to moguće, glasovnog upozorenja o uspostavljanju veze: u vezi sa aktivacijom ili istekom računa, o tome koje su opcije dostupne; o uključivanju ili promeni opcija ili tarifa, o tome da je istekla sesija ili da je postignut određeni procenat potrošene količine, o (predviđenom roku) isključenju broja iz mreže, o stanju na računu ili, u skladu sa opštim uslovima, povezanom računu.

Globaltel za potrebe praćenja i kontrole kvaliteta usluga i ukidanja mogućih tehničkih grešaka obezbeđuje snimanje tehničkih parametara, koji mogu biti povezani sa Licem.

Obrada ličnih podataka Lica može takođe biti deo dodatnih usluga za koje se prijavilo Lice, a koje nisu deo pretplatničkog paketa za pružanje Usluga. Ugovor za takve usluge, ukoliko je ponuđen, može se zaključiti i odgovarajućim izborom na web stranici ili mobilnoj aplikaciji Globaltela.

Lice je upoznato sa mogućnošću da se prilikom registracije za određene usluge ili u vezi sa sprovođenjem pojedinačnih ugovornih prava i obaveza identitet Lica može proveriti putem SMS poruka, pozivanjem ili drugačije, a ono preuzima odgovornost za odgovarajuću zaštitu terminalne opreme. Globaltel nije odgovoran za moguće otkrivanje ličnih podataka ili zloupotrebu identiteta Lica koji su nastali zbog neadekvatne zaštite terminalne opreme od strane Lica.

Lice je upoznato da se prilikom aktiviranja usluge govorne pošte daje saglasnost da se poruka čuva u glasovnom obliku i dodatno obradi tehnologijom govor-u-tekst i u formi transkripta pošalje putem SMS poruke licu koje je aktiviralo uslugu.Obrada na osnovu zakona:

Ovo podrazumeva podatke o ličnosti koje je Globaltel u obavezi da prikuplja, čuva i obrađuje u skladu sa važećim zakonima i eventualno, u skladu sa zakonom, dostavlja nadležnim državnim organima i telima (RATEL, sudovi, istražni organi i sl.). Tako, na primer, prema važećim zakonima Globaltel je obavezan da čuva određene podatke o ličnosti korisnika u propisanom periodu („zadržani podaci“ u smislu Zakona o elektronskim komunikacijama koji se čuvaju dvanaest meseci).

Obrađujemo podatke o ličnosti korisnika i kada smo prema važećem zakonodavstvu dužni da pružimo pomoć nadležnim državnim organima u postupku vršenja inspekcijskih kontrola.

Globaltel obrađuje podatke o ličnosti kako bi ispunio obaveze koje proizilaze iz računovodstvenog i poreskog zakonodavstva (npr. čuvanje računa kao računovodstvenih isprava).

Globaltel obrađuje podatke o ličnosti u cilju zaključivanja, implementacije, praćenja i raskidanja ugovora sa korisnicima, naplaćivanja usluga i pripreme i izdavanja imenika u skladu sa zakonom. Podaci o saobraćaju podrazumevaju sve podatke koji se obrađuju u svrhu prenosa komunikacija preko mreže elektronskih komunikacija ili u svrhu njihovog naplaćivanja. Ovo uključuje, na primer, primljene pozive i pozivane brojeve, IP adresu računara klijenta ili telefona, vreme uspostavljanja, trajanje i prestanak poziva. Globaltel može čuvati i obrađivati podatke o saobraćaju i njima srodne podatke o ličnosti, ako je to potrebno za obračun i plaćanja koje se odnose na povezivanje, u cilju praćenja i kontrole potrošnje podataka, hitnih poziva, zbog internih procedura odgovora na zahtev nadležnih organa da pristupaju ličnim podacima korisnika na osnovu sektorskih zakona, zbog osiguranja i stalne registracije prenosa podataka o saobraćaju i podataka o lokaciji u slučajevima zaštite ljudskog života i tela, za praćenje zlonamernih ili uznemiravajućih poziva, kao i za zakonito presretanje komunikacija. Nakon isteka perioda čuvanja podataka o saobraćaju navedenog u ovoj Politici, Globaltel može da izvrši anonimizaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje elektronskih komunikacijskih usluga. Anonimni podaci o saobraćaju više nisu lični podaci. Takođe, Globaltel može, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje Elektronskih komunikacijskih usluga, obrađivati u anonimizovanom obliku podatke o lokaciji, koji nisu istovremeno i podaci o saobraćajuObrada na osnovu legitimnog interesa Globaltela:

Globaltel može takođe obrađivati podatke na osnovu legitimnog interesa Globaltela ili trećeg lica, osim kada su od tih interesa jači interesi ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Pod legitimnim interesom Globaltela podrazumeva se obrada koja služi za unapređenje poslovanja i razvoj proizvoda. Takođe, obrađujemo lične i zbirne podatke u svrhu procene i utvrđivanja rezultata sprovedenih kampanja i posledičnih planiranja budućih poslovnih aktivnosti. Globaltel obrađuje podatke o ličnosti korisnika kako bi utvrdio zadovoljstvo proizvodima i uslugama koje Globaltel nudi, u svrhu istraživanja i analize tržišta i dr.

Na osnovu legitimnog interesa, Globaltel može kontaktirati Lica sa ciljem poboljšanja usluga radi utvrđivanja njihovog zadovoljstva uslugama ili korisničkim iskustvom, čak i u slučajevima kada to nije strogo potrebno za izvršenje ugovora. Globaltel, radi balansiranja ovog interesa sa interesima Lica, ne stupa u kontakt sa onima koji su se na to žalili.

U skladu sa legitimnim interesima Globaltel može obraditi lične podatke u strogo neophodnom i srazmernom obimu, kako bi se osigurali kontinuiran rad, bezbednost mreža i podataka, tj. sposobnost mreže ili informacionog sistema da u skladu sa određenim nivoom poverenja spreči slučajna događanja ili nezakonite ili zlonamerne radnje koje ugrožavaju dostupnost, autentičnost, integritet i poverljivost čuvanih ili prenešenih ličnih podataka i sigurnost u vezi sa uslugama koje nudi ili koje su dostupne preko mreža i sistema.

Globaltel, u slučaju sumnje na zloupotrebu, u odgovarajućem i srazmernom obimu može da obrađuje podatke o Licima u svrhu identifikacije i sprečavanja mogućih prevara ili zloupotreba, a može, ako je potrebno, te podatke proslediti i drugim rukovaocima, poslovnim partnerima, policiji, državnom tužiocu ili drugom nadležnom organu. U svrhu sprečavanja buduće zloupotrebe ili prevare, podaci o istoriji otkrivenih zloupotreba ili prevara u vezi s Licem, uključujući pretplatničke podatke i, na primer, IP adresu, mogu se čuvati još pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa.

Globaltel može, iz razloga da se članovima istog domaćinstva više puta ne bi slale iste ponude, čime se sprečava nepotrebno uplitanje u privatnost, na osnovu podataka iz pretplatničkog ugovora (npr. ime, prezime, adresa, odabran pretplatnički paket) povezati podatke o osobama koje žive u istom domaćinstvu. Lica imaju mogućnost da u Globaltel isprave podatak o pretpostavki da se radi o istom domaćinstvu.

Globaltel zadržava pravo da obrađuje podatke o ispunjavanju ugovornih obaveza Lica (podaci o plaćanju računa), kako bi osigurali viši kvalitet svojih usluga i obezbedili kasniji prekid usluga za Lica koja svoje ugovorne obaveze plaćaju blagovremeno.

Globaltel može, u slučaju da je Lice započelo postupak online registracije, a da postupak nije završen (najčešće iz tehničkih razloga), pri čemu je Lice ostavilo svoje kontakt podatke (e-mail), da se obrati tom licu na ostavljeni e-mail u kome će biti navedeno da je uočeno da je Lice započelo postupak online registracije i kupovine i da ga može nastaviti.

Legitimni interes Globaltela predstavlja pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, osim ako interes ili osnovna prava i slobode lica na koje se podaci odnose ne pretežu nad legitimnim interesima privrednog društva. Legitimni interesi na osnovu kojih Globaltel obrađuje lične podatke su uglavnom, ali ne isključivo, komercijalne prirode, kao na primer pravo na stalni razvoj kvaliteta u pružanju usluga i uopšte poboljšanje poslovnih procesa, na način koji ne može da šteti vašim interesima, pravima i slobodama.Obrada na osnovu pristanka korisnika:

Pristanak je svako dobrovoljno, određeno, informisano i nedvosmisleno izražavanje volje korisnika kojom korisnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu ličnih podataka koji se na njega/nju odnose za tačno određenu svrhu.

Vaše lične podatke ćemo u pojedinim slučajevima prikupljati i obrađivati samo uz Vaš pristanak (saglasnost). U takvim slučajevima unapred ćemo tražiti vaš pristanak i unapred vas nedvosmisleno informisati o svrhama takve obrade. Pristanak se može dati i opozvati u svakom trenutku.

Povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade ličnih podataka na osnovu povučene saglasnosti pre povlačenja, niti na obradu ličnih podataka u svrhe za koje nije potrebna saglasnost prema odredbama ove Politike zaštite ličnih podataka.

Saglasnost se, na primer, odnosi na pružanje informacija o ponudi i uslugama, pripremu ponude prilagođene korisničkim navikama Lica ili pružanju usluga sa dodatom vrednošću. Komunikacija se vrši putem kanala koje je Lice navelo u saglasnosti. Obaveštenje upotrebom e-pošte uključuje posredovanje e-pošte spoljnom saradniku u svrhe prikazivanja Globaltel reklame prilikom pretraživanja interneta. Lice na koje se odnose lični podaci može u bilo koje doba povući svoju saglasnost ili promeniti saglasnost na isti način kao kada je saglasnost i dalo, ili na drugi način određen od strane Globaltel, pri čemu Globaltel zadržava pravo da identifikuje klijenta. Promena saglasnosti može se regulisati, između ostalog, putem self-care portala (mobilne i web aplikacije) ili u poslovnici Globaltel/a. Povlačenje ili promena saglasnosti odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na osnovu saglasnosti. Poslednja saglasnost Lica koju primi Globaltel je validno. Mogućnost povlačenja saglasnosti ne predstavlja prekid poslovnog odnosa između Lica i Globaltel.

Saglasnost može podneti jedan od roditelja, hranitelj ili staratelj maloletnog deteta koje, u skladu sa važećim zakonskim propisima ne može samo dati saglasnost. Ovakva saglasnost važi sve dok je jedan od roditelja, hranitelja ili staratelja, ili samog deteta, kada on ili ona, u skladu sa važećim zakonom, stekne to pravo, ne poništi ili promeni.

Tamo gde saglasnost uključuje direktni marketing na osnovu individualnog profila, Globaltel može da obavlja profilisanje Lica na osnovu pretplaćene i stvarne upotrebe podataka, govornih usluga i podataka o lokaciji, što omogućava automatsku ponudu usluga i paketa prilagođenih navedenom profilu, uzimajući u obzir okolnosti kao što su na primer, potrošnja minuta, SMS i podataka, vreme te upotrebe, informacije o gledanju TV sadržaja, specifični pozivani brojeve i brojevi članova porodice, uključujući i njihove profile upotrebe, ako su i oni dali svoju saglasnost za to. To profilisanje može da obuhvati nekoliko ili sve članove datog domaćinstva, ako su članovi domaćinstva pojedinačno dali saglasnost na takvo profilisanje. Profilisanje može dovesti do ponude ili informacije o ponudi Globaltela, ali za Lica u svakom slučaju ne stvara zakonske obaveze. Profilisanje za potrebe direktnog marketinga može uključiti i korišćenje informacije o rođendanu.

Podaci za koje je data saglasnost se, u odsustvu otkazivanja takve saglasnosti, mogu obrađivati do pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa sa Globaltelom.6. Način prikupljanja ličnih podataka

Podatke o ličnosti prvenstveno prikupljamo direktno od Vas, prilikom pripreme za zaključenje ugovora, zaključenja i izvršenja ugovora. Određeni podaci se prikupljaju od strane trećih lica (npr. u svrhu pružanja usluge prenos broja fizičkog lica u Globaltel mrežu), a ponekad Globaltel prikuplja podatke iz drugih izvora, kao što su javni registri.7. Obrađivači i primaoci podataka o ličnosti

Osim Globaltela, lične podatke, u naše ime i za naš račun kao rukovaoca, obrađuju i naši obrađivači, kao što su agencije za zastupanje, pravna lica koja pružaju tehničku pomoć i podršku prilikom obrade ličnih podataka (npr. proizvođač računarskih aplikacija i dr.), kao i stručna lica koja Globaltel angažuje za pružanje usluga neophodnih za izvršavanje pretplatničkih ugovora (konsultanti saradnici). Globaltel angažuje samo one obrađivače koji u potpunosti garantuju primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera u cilju zakonite obrade ličnih podataka, na način propisan Zakonom.

Pod napred navedenim uslovima, Vašim ličnim podacima pristup mogu imati određeni primaoci ili obrađivači, kao na primer:

 • državni organi i lica koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima,
 • servisi i tehnički konsultanti,
 • distributeri,
 • partneri koji upravljaju čuvanjem podataka, skladištenjem ili uništavanjem,
 • pružaoci usluga revizije, IT revizije i revizije IT sigurnosti,
 • veštaci, javni izvršitelji i agencije za naplatu potraživanja,
 • pružaoci usluga štampe i dostave,
 • advokatske kancelarije, konsultantske firme i dr.


U svim navedenim slučajevima, prenos i obrada vaših ličnih podataka vrše se uz obavezne mere zaštite podataka i najviši nivo čuvanja poverljivosti.8. Rok čuvanja podataka o ličnosti

Vaše lične podatke Globaltel čuva do ispunjenja svrhe za koju su prikupljeni i svih ugovornih prava i obaveza, odnosno do isteka rokova propisanih pozitivnim propisima Republike Srbije.

Rok u kojem će se lični podaci čuvati zavisi od zakonske obaveze čuvanja podataka, vrste zaključenog ugovora, trajanja ugovora, kao i od rokova zastarelosti potraživanja.9. Prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije

Vaši lični podaci se obrađuju isključivo u Republici Srbiji.

U slučaju eventualne potrebe prenosa podataka o ličnosti van državnih granica, takav prenos će se odvijati samo ako je zakonom dozvoljen odnosno ako ta zemlja ispunjava odgovarajući nivo zaštite podataka ili ako postoje odgovarajuće mere zaštite u skladu sa zakonom (npr. obavezujuća poslovna pravila, standardne ugovorne klauzule).10. Prava lica na koja se podaci odnose

Globaltel osigurava Licima ostvarivanje njihovih prava bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju u roku od mesec dana od prijema zahteva. Globaltel može produžiti rok za ostvarivanje individualnih prava za do dva dodatna meseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. Ako Globaltel produži rok, Lice će biti obavešteno o svakom takvom produženju u roku od mesec dana od prijema zahteva, zajedno sa razlozima za kašnjenje. Globaltel prima zahteve u vezi s pravima Lica putem elektronske pošte dpo@globaltel.rs ili putem pošte na adresu Globaltel doo Beograd, Makenzijeva 24, 11000 Beograd. Lice takođe može predati zahtev u poslovnici Globaltel/a.

Kada Lice na koje se odnose lični podaci uputi zahtev elektronskim putem, informacije će se, ako je moguće, obezbediti elektronski, osim ako Lice na koje se odnose lični podaci ne zahteva drugačije.

Ako postoji osnovana sumnja u identitet Lica koje podnosi zahtev koji se odnosi na jedno od njegovih prava, Globaltel može tražiti dodatne informacije potrebne za potvrđivanje identiteta Lica na koje se odnose lični podaci.

Ukoliko su zahtevi Lica na koje se odnose lični podaci očigledno neutemeljeni ili preterani, a posebno ako se ponavljaju, Globaltel može:

- da naplati razumnu naknadu, pri čemu se uzimaju u obzir administrativni troškovi posredovanja informacija ili poruke ili sprovođenje tražene radnje, ili

- da odbije postupanje u vezi sa zahtevom.

U slučajevima predviđenim Zakonom, lice na koje se podaci odnose ima sledeća prava:

 • pravo na pristup (imate pravo da u svakom trenutku od nas zahtevate informaciju da li se Vaši lični podaci obrađuju i, ukoliko se obrađuju, da zatražite pristup ličnim podacima i informacije na koje imate pravo u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Globaltel Vam, na zahtev, obezbeđuje kopiju ličnih podataka koji se obrađuju, a za sve dodatne kopije, Globaltel može naplatiti razumnu naknadu na ime administrativnih troškova. Ako se zahtev podnosi elektronskim putem, osim ako se ne zahteva drugačije, Globaltel informacije pruža u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku);
 • pravo na ispravku i dopunu (imate pravo da od nas zahtevate ispravku netačnih podataka koje obrađujemo, odnosno dopunu podataka u slučaju kada su isti nepotpuni);
 • pravo na brisanje – „pravo na zaborav“ (imate pravo da od nas zahtevate brisanje ličnih podataka u slučaju kada ih Globaltel nezakonito obrađuje, ako lični podaci više nisu neophodni u odnosu na svrhu obrade i u drugim Zakonom propisanim slučajevima. Postoje razlozi koji onemogućuju, trenutno brisanje, kao na primer u slučaju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva o čemu ćemo vas detaljno obavestiti);
 • pravо na ograničenje obrade (imate pravo da zahtevate ograničenje obrade ličnih podataka u sledećim slučajevima: 1) ako osporavate tačnost ličnih podataka u roku koji omogućava Globaltelu proveru tačnosti tih podataka, 2) ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju i umesto toga zahtevate ograničenje upotrebe tih podataka, 3) ako nam podaci više nisu potrebni za potrebe obrade, ali ih zahtevate u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnih zahteva, 4) ako ste uložili prigovor na obradu);
 • pravo na prenosivost podataka (imate pravo da od nas primite svoje lične podatke koje ste nam prethodno dostavili, u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, kao i da te podatke prenesete drugom rukovaocu ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i vrši se automatizovano);
 • pravo na prigovor (imate pravo da u svakom trenutku uložite prigovor na obradu vaših ličnih podataka ako se obrada zasniva na našim legitimnim interesima, uključujući profilisanje ili ako  vaše podatke obrađujemo za potrebe direktnog marketinga);
 • pravo na opoziv pristanka (ukoliko se obrada vaših ličnih podataka zasniva na pristanku, imate pravo da u svakom trenutku opozovete prethodno dat pristanak za obradu ličnih podataka, delimično ili u celosti. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva, a Globaltel ima pravo na naknadu štete koja bi zbog opoziva nastupila za društvo. Globaltel će sa obradom ličnih podataka, koja se zasniva na opozvanom pristanku, prestati u najkraćem mogućem roku po prijemu opoziva).


Lice može poslati žalbu u vezi sa obradom ličnih podataka putem elektronske pošte na dpo@globaltel.rs ili poštom na Globaltel doo Beograd, Makenzijeva 24, 11000 Beograd. Lice može podneti žalbu i u poslovnici Globaltela.

Slično tome, svako Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da podnese žalbu direktno Povereniku za informacije, ako smatra da obrada ličnih podataka u vezi sa njim krši propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Ako je Lice od Globaltela zahtevalo pravo pristupa podacima i nakon prijema odluke Globaltela smatra da lični podaci koje je primilo nisu lični podaci koje je tražilo, ili da nije primilo sve zahtevane lične podatke, može podneti obrazloženu žalbu Globaltelu u roku od 15 dana, pre nego što se obrati Povereniku za informacije. Globaltel mora odlučiti o žalbi kao o novom zahtevu u roku od pet radnih dana.11. Važenje Politike

Ova Politika stupa na snagu danom objavljivanja na Globaltel internet stranici.

Ova Politika se može periodično ažurirati, ali tako da se dostignuti nivo zaštite privatnosti neće umanjivati. Sve eventualne izmene stupaju na snagu danom njihovog objavljivanja na internet stranici Rukovaoca.