Politika zaštite ličnih podataka

Politika zaštite ličnih podataka


1) O Politici zaštite ličnih podataka


Svrha Politike zaštite ličnih podataka (u daljem tekstu: Politika) je upoznavanje pojedinaca, korisnika i drugih lica (u daljem tekstu: Lica) sa svrhom i osnovom obrade ličnih podataka od strane „Globaltel“ d.o.o. Beograd, Makenzijeva 24, 11000 Beograd (u daljem tekstu: Globaltel), kao i sa pravima Lica u ovoj oblasti.


Istovremeno ova Politika dodatno pojašnjava saglasnost za obradu podataka.


Za pojmove napisane velikim slovom primenjuju se značenja navedena u Opštim uslovima ugovora o pretplatničkom i korisničkom odnosu mobilne komunikacione mreže Globaltel doo (u daljem tekstu: Opšti uslovi), ukoliko u Politici nije drugačije određeno.


U Politici su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije, Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. o zaštiti Lica pri obradi ličnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka, kao i ukidanjem Direktive 95/46/ES (u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti podataka ili GDPR), sadržane sledeće informacije:


kontaktne informacije Globaltel i kontakt ovlašćene osobe za zaštitu podataka,

svrhe, osnove i vrste obrade različitih vrsta ličnih podataka Lica, uključujući i profilisanje ličnih podataka Lica,

prenos podataka trećim licima i u treće zemlje,

vreme čuvanja pojedinih vrsta ličnih podataka,

prava Lica u vezi sa obradom ličnih podataka,

prava na podnošenje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka.


Tamo gde je to prikladno, odredbe koje se odnose na Lica se odnose i na pitanja tajnosti i poverljivosti komunikacije sa korisnicima koji su pravna lica.2) Rukovalac i ovlašćena osoba za zaštitu podataka


Rukovalac ličnih podataka Lica koji se obrađuju u skladu sa Politikom zaštite ličnih podataka je Globaltel.


U okviru Globaltel-a je imenovana ovlašćena osoba za zaštitu podataka koja je dostupna na elektronskoj pošti: dpo@globaltel.rs3) Svrhe obrade i pravne osnove za obradu podataka


Obrada na osnovu ugovora:


Globaltel obrađuje lične podatke Lica radi ispunjavanja svojih ugovornih obaveza za pružanje javnih mobilnih telekomunikacionih usluga i drugih usluga, uključujući i usluge s dodatnom vrednošću, odnosno prodajom robe (u daljem tekstu: Usluge).


U kontekstu ostvarivanja prava i ispunjenja ugovornih obaveza, Globaltel obrađuje lične podatke Lica za sledeće svrhe: identifikacija Lica, priprema ponude, sklapanje ugovora, pružanje usluga ili nabavljanje opreme, isporuka opreme i/ili dokumentacije na kućnu adresu, informisanje o promeni zakonadavstva u određenoj oblasti ili promeni uslova prodaje, izvršavanje promena u pretplatničkim i drugim ugovornim odnosima, fakturisanje, rešavanje mogućih tehničkih problema, prigovora ili žalbe Lica, slanje obaveštenja Licima u vezi sa sprovođenjem pretplatničkog ili drugog ugovornog odnosa, sprovođenje mogućih postupaka prinudne naplate i prodaje potraživanja, kao i za druge namene potrebne za sprovođenje ili zaključivanje ugovornog odnosa između Globaltel i Lica. U meri u kojoj je to neophodno za proveru autentičnosti i identifikaciju transakcija, Globaltel obrađuje i podatke za potrebe obračuna naknada za zaposlene i poslovne partnere koji prodaju usluge Licima, kao i definisanje njihove efikasnosti i pripremu izveštaja i planiranje daljih prodajnih aktivnosti.


Za potrebe realizacije Usluga i usluga koje su u vezi sa njima, a koje je naručilo Lice, Globaltel, dok je to neophodno za sprovođenje pomenutih Usluga, obrađuje sve podatke koji su potrebni za tu svrhu. To naročito obuhvata informacije o primljenim pozivima i biranim brojevima, prijavu Lica na baznu stanicu i prenos podataka, uključujući i komunikaciju putem SMS-a / MMS-a, interneta i internet aplikacija, kao i informacije i obaveštenja, posebno putem SMS-a ili, gde je to moguće, glasovnog upozorenja o uspostavljanju veze: u vezi sa aktivacijom ili istekom računa, o tome koje su opcije dostupne; o uključivanju ili promeni opcija ili tarifa, o tome da je istekla sesija ili da je postignut određeni procenat potrošene količine, o (predviđenom roku) isključenju broja iz mreže, o stanju na računu ili, u skladu sa opštim uslovima, povezanom računu.


Globaltel za potrebe praćenja i kontrole kvaliteta usluga i ukidanja mogućih tehničkih grešaka obezbeđuje snimanje tehničkih parametara, koji mogu biti povezani sa Licem.


Obrada ličnih podataka Lica može takođe biti deo dodatnih usluga za koje se je prijavilo Lice, a koje nisu deo pretplatničkog paketa za pružanje Usluga. Ugovor za takve usluge može se zaključiti i odgovarajućim izborom na web stranici ili mobilnoj aplikaciji Globaltel-a.


Lice je upoznato sa mogućnošću da se prilikom registracije za određene usluge ili u vezi sa sprovođenjem pojedinačnih ugovornih prava i obaveza identitet Lica može proveriti putem SMS poruka, pozivanjem ili drugačije, a ono preuzima odgovornost za odgovarajuću zaštitu terminalne opreme. Globaltel nije odgovoran za moguće otkrivanje ličnih podataka ili zloupotrebu identiteta Lica koji su nastali zbog neadekvatne zaštite terminalske opreme od strane Lica.


Lice je upoznato da se prilikom aktiviranja usluge govorne pošte daje saglasnost da se poruka čuva u glasovnom obliku i dodatno obradi tehnologijom govor-u-tekst i u formi transkripta pošalje putem SMS poruke licu koje je aktiviralo uslugu.


Obrada na osnovu zakona:


Globaltel obrađuje lične podatke Lica u cilju zaključivanja, implementacije, praćenja i raskidanja ugovora o pretplati, naplaćivanja usluga i pripreme i izdavanja imenika u skladu sa zakonom kojim se uređuju Usluge.


Podaci o saobraćaju podrazumevaju sve podatke koji se obrađuju u svrhu prenosa komunikacija preko mreže elektronskih komunikacija ili u svrhu njihovog naplaćivanja. Ovo uključuje, na primer, primljene pozive i pozivane brojeve, IP adresu računara klijenta ili telefona, vreme uspostavljanja, trajanje i prestanak poziva. Globaltel može čuvati i obrađivati podatke o saobraćaju i njima srodne podatke o Licima, ako je to potrebno za obračun i plaćanja koje se odnose na povezivanje, u cilju praćenja i kontrole potrošnje podataka, hitnih poziva, zbog internih procedura odgovora na zahtev nadležnih organa da pristupaju ličnim podacima korisnika na osnovu sektorskih zakona, zbog osiguranja i stalne registracije prenosa podataka o saobraćaju i podataka o lokaciji u slučajevima zaštite ljudskog života i tela, za praćenje zlonamernih ili uznemiravajućih poziva, kao i za zakonito presretanje komunikacija. Nakon isteka perioda čuvanja podataka o saobraćaju navedenog u ovoj Politici, Globaltel može da izvrši anonimizaciju u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje Elektronskih komunikacijskih usluga. Anonimni podaci o saobraćaju više nisu lični podaci. Takođe, Globaltel može, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pružanje Elektronskih komunikacijskih usluga, obrađivati u anonimizovanom obliku lokacijske podatke o Licima, koji nisu istovremeno i podaci o saobraćaju.


Globaltel, radi obračuna Elektronskih komunikacijskih usluga i plaćanja koja se odnose na proces mrežnog povezivanja, obrađuje sledeće podatke o saobraćaju (u daljem tekstu: podaci za obračun): izvor (npr: primljeni poziv ili korisničko ime, ..), put komunikacije (npr: pozvani broj, ...), smer komunikacije (npr: odlazni i dolazni pozivi, ...), vreme i trajanje komunikacije, vrste komunikacije i usluga koje se koriste (npr: poziv, SMS, MMS, internet, kupovina, ...), podaci o preusmeravanju, količina i brzina prenesenih podataka i pristupna tačka internetu (u slučaju prenosa podataka), broj potrošenih besplatnih jedinica (npr: broj besplatnih minuta,...), lokacija komunikacije, IMSI broj, identitet opreme (npr. IMEI broj, ..), izvorna i završna mreža, oblast (npr. kod kuće, u inostranstvu, ...), pozivni broj izvorne države, pozivni broj pozvane države, korišćena tarifa ili cena, obračunata vrednost i priznati popusti, porez.


Iz važećeg zakonodavstva mogu nastati i druge svrhe obrade podataka, kao što su obaveštenja o graničnim prelazima u skladu sa pravilima koja regulišu nacionalni roming.


Obrada zasnovana na legitimnom interesu Globaltel:


Globaltel može takođe obrađivati podatke na osnovu legitimnog interesa Globaltel ili trećeg lica, osim u slučajevima kada takvi interesi prevazilaze interese ili osnovna prava i slobode Lica na koje se odnose lični podaci, i koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka, posebno kada se ti podaci odnose na dete. U slučaju dalje upotrebe podataka prikupljenih o Licu, Globaltel vrši procenu u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka. Takva dalja upotreba podataka, na primer u pseudonimizovanom ili zbirnom obliku, predstavlja zakonitu upotrebu podataka za marketing i druge poslovne ili tehničke analize Globaltel. Brisanje određenih podataka može se takođe koristiti kao dodatna mera u nekim oblicima dalje upotrebe podataka o saobraćaju.


Prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka, direktni marketing spada u legitimne interese. Za potrebe direktnog marketinga, Globaltel takođe može, bez saglasnosti, kreirati profile Lica na osnovu osnovnih informacija o pretplatničkom odnosu, kao što su pretplaćene ili aktivirane usluge ili paketi usluga, vreme uključivanja ili isključivanja usluga, dopuna kredita na prepaid računu ili prošlih marketinških kontakata sa Licem, posebno u pogledu izraženog interesovanja ili nedostatka interesa za određene usluge ili pakete. Takvo osnovno profilisanje nikada neće uključivati podatke o saobraćaju ili sadržaj Elektronskih komunikacijskih usluga. Pojedinac može da se žali na taj proces u skladu sa ovom Politikom.


Na osnovu legitimnog interesa, Globaltel može kontaktirati Lica sa ciljem poboljšanja usluga radi utvrđivanja njihovog zadovoljstva uslugama ili korisničkim iskustvom, čak i u slučajevima kada to nije strogo potrebno za izvršenje ugovora. Globaltel, radi balansiranja ovog interesa sa interesima Lica, ne stupa u kontakt sa onima koji su se na to žalili. Globaltel čuva agregirane podatke o saobraćaju, uključujući podatke o putovanjima, radi utvrđivanja upotrebe u domaćem saobraćaju ili dominantnog prisustva pojedinca u Srbiji za period od šest meseci ili za period potreban za primenu Uredbe (EC) br 531/2012 Evropskog parlamenta i Saveta od 13. juna 2012. godine o romingu na javnim mobilnim komunikacijskim mrežama u Uniji, s izmenama i dopunama naknadnih Uredbi Evropskog parlamenta i Saveta i implementacione regulative Komisije.


U skladu sa legitimnim interesima Globaltel može obraditi lične podatke u strogo neophodnom i srazmernom obimu, kako bi se osigurali kontinuiran rad, bezbednost mreža i podataka, tj. sposobnost mreže ili informacionog sistema da u skladu sa određenim nivoom poverenja spreči slučajna događanja ili nezakonite ili zlonamerne radnje koje ugrožavaju dostupnost, autentičnost, integritet i poverljivost čuvanih ili prenešenih ličnih podataka i sigurnost u vezi sa uslugama koje nudi ili koje su dostupne preko mreža i sistema. Na primer, ovo uključuje sprečavanje neovlašćenog pristupa elektronskim komunikacijskim mrežama, i širenja virusa, napada koji uzrokuju nemogućnost pružanja usluge i oštećenje računara i Elektronskih komunikacijskih sistema. Ovo može uključivati obradu dijagnostičkih podataka mreže (tehničkih podataka, odnosno očitavanja iz opreme) i informacije o istoriji dijagnostičkih alata, koje mogu omogućiti ponovnu identifikaciju Lica.


Globaltel ima legitiman interes da anonimizuje ili agregira podatke do isteka perioda legalnog zadržavanja i nastavi da ih koristi za analizu i istraživanje marketinga, planiranja mreže i slično.


Drugi legitimni interesi mogu uključiti sprečavanje zloupotreba, izvršenje zahteva ili odbranu pred zahtevima u upravnom i sudskom postupku. Legitimni interes uključuje i zakonsku proveru solventnosti Lica, na primer preko aplikacije SISBON.


Globaltel, u slučaju sumnje na zloupotrebu, u odgovarajućem i srazmernom obimu može da obrađuje podatke o Licima u svrhu identifikacije i sprečavanja mogućih prevara ili zloupotreba, a može, ako je potrebno, te podatke proslediti i drugim rukovaocima, poslovnim partnerima, policiji, državnom tužiocu ili drugom nadležnom organu. U svrhu sprečavanja buduće zloupotrebe ili prevare, podaci o istoriji otkrivenih zloupotreba ili prevara u vezi s Licem, uključujući pretplatničke podatke i, na primer, IP adresu, mogu se čuvati još pet godina nakon prestanka poslovnog odnosa.


Globaltel može, iz razloga da se članovima istog domaćinstva više puta ne bi slale iste ponude, čime se sprečava nepotrebno uplitanje u privatnost, na osnovu podataka iz pretplatničkog ugovora (npr. ime, prezime, adresa, odabran pretplatnički paket) povezati podatke o osobama koje žive u istom domaćinstvu. Lica imaju mogućnost da u Globaltel isprave podatak o pretpostavki da se radi o istom domaćinstvu.


Globaltel zadržava pravo da obrađuje podatke o ispunjavanju ugovornih obaveza Lica (podaci o plaćanju računa), kako bi osigurali viši kvalitet svojih usluga i obezbedili kasniji prekid usluga za Lica koja svoje ugovorne obaveze plaćaju blagovremeno.


Obrada na osnovu pristanka za obradu ličnih podataka:


Obrada podataka može se zasnivati na saglasnosti koju Lice da Globaltel. Saglasnost se, na primer, odnosi na pružanje informacija o ponudi i uslugama, pripremu ponude prilagođene korisničkim navikama Lica ili pružanju usluga sa dodatom vrednošću. Komunikacija se vrši putem kanala koje je Lice navelo u saglasnosti. Obaveštenje upotrebom e-pošte uključuje posredovanje e-pošte spoljnom saradniku u svrhe prikazivanja Globaltel reklame prilikom pretraživanja interneta. Lice na koje se odnose lični podaci može u bilo koje doba povući svoju saglasnost ili promeniti saglasnost na isti način kao kada je saglasnost i dalo, ili na drugi način određen od strane Globaltel, pri čemu Globaltel zadržava pravo da identifikuje klijenta. Promena saglasnosti može se regulisati, između ostalog, putem self-care portala (mobilne i web aplikacije), putem kontakt centra ili na prodajnom mestu Globaltel. Povlačenje ili promena saglasnosti odnosi se samo na podatke koji se obrađuju na osnovu saglasnosti. Poslednja saglasnost Lica koju primi Globaltel je validno. Mogućnost povlačenja saglasnosti ne predstavlja prekid poslovnog odnosa između Lica i Globaltel.


Saglasnost može podneti jedan od roditelja, hranitelj ili staratelj maloletnog deteta koje, u skladu sa važećim zakonskim propisima ne može samo dati saglasnost. Ovakva saglasnost važi sve dok je jedan od roditelja, hranitelja ili staratelja, ili samog deteta, kada on ili ona, u skladu sa važećim zakonom, stekne to pravo, ne poništi ili promeni.


Tamo gde saglasnost uključuje direktni marketing na osnovu individualnog profila, Globaltel može da obavlja profilisanje Lica na osnovu pretplaćene i stvarne upotrebe podataka, govornih usluga i podataka o lokaciji, što omogućava automatsku ponudu usluga i paketa prilagođenih navedenom profilu, uzimajući u obzir okolnosti kao što su na primer, potrošnja minuta, SMS i podataka, vreme te upotrebe, informacije o gledanju TV sadržaja, specifični pozivani brojeve i brojevi članova porodice, uključujući i njihove profile upotrebe, ako su i oni dali svoju saglasnost za to. To profilisanje može da obuhvati nekoliko ili sve članove datog domaćinstva, ako su članovi domaćinstva pojedinačno dali saglasnost na takvo profilisanje. Profilisanje može dovesti do ponude ili informacije o ponudi Globaltel-a, ali za Lica u svakom slučaju ne stvara zakonske obaveze. Profilisanje za potrebe direktnog marketinga može uključiti i korišćenje informacije o rođendanu.


Podaci za koje je data saglasnost se, u odsustvu otkazivanja takve saglasnosti, mogu obrađivati do tri godine nakon prestanka poslovnog odnosa sa Globaltel.4) Prenos podataka trećim licima i prenos podataka u treće države (države koje nisu članice Evropske unije ili evropske privredne teritorije)


Globaltel može, ako je to u skladu sa svrhom prema kojoj se lični podaci obrađuju prema pravu EU i srpskim propisima, da prosleđuje lične podatke o Licima:

(i) licima koja za potrebe Globaltel izvode pojedinačne zadatke obrade, kao što su na primer priprema i slanje računa ili analiza podataka, održavanje i razvoj mreža i usluga, uključujući i programsku opremu, kada ti zadaci u potrebnom obimu uključuju i obradu ličnih podataka;

(ii) drugim operatorima Elektronskih komunikacijskih usluga i mreža u obimu koji je potreban da se te usluge obavljaju i obračunavaju, uključujući i obračun interkonekcije, nacionalnog i međunarodnog gostovanja i sl;

(iii) licima, koja obavljaju usluge u vezi sa Elektronskim komunikacijskim uslugama, na primer usluge plaćanja u komunikacijskim mrežama i druge usluge sa dodatom vrednošću, odnosno ustupanjem opreme, koja je u vezi sa pružanjem Elektronskih komunikacijskih usluga, kada je to u skladu sa ugovorom o pružanju usluga ili ustupanju opreme, odnosno saglasnošću datom Globaltel ili drugom rukovaocu;

(iv) licima koje za potrebe Globaltel pružaju usluge prodaje i marketinga, uključujući i prodaju i marketing na terenu, ili sarađuju sa Globaltel na področju marketinga i prodaje sopstvenih usluga ili usluga trećih lica, u obimu koji je potreban za tu vrstu zadataka u sklopu svrha i osnova koje su navedene u ovoj Politici;

(v) RATEL-u, izvršiocu vansudskog rešavanja sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje vansudsko rešavanje potrošačkih sporova ili nadležnom sudu za postupke za rešavanje sporova, posebno u pogledu nabavke i naplate usluga.


Podaci o saobraćaju mogu se obrađivati unutar Globaltel samo od strane ovlašćenih lica koja su, pod nadzorom Globaltel, odgovorna za naplatu ili upravljanje saobraćajem, odgovaraju na pitanja Lica, identifikuju prevare, rade marketing za Elektronske komunikacijske usluge, pružaju usluge sa dodatom vrednošću ili vrše druge zadatke za koje je obrada ličnih podataka neophodna, i ova obrada mora biti ograničena na obim koji je neophodan u svrhu takvih aktivnosti.5) Rok čuvanja ličnih podataka


Obračunski podaci i srodne kontakt informacije o Licima mogu se, u svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza, zadržati do potpunog plaćanja usluge ili najkasnije do isteka perioda zastarenja u vezi sa pojedinačnim slučajem, koji može biti zakonski od jedne do pet godina. Računi se drže 10 godina nakon isteka godine na koju se račun odnosi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost.


Obračunski podaci, koji se mogu koristiti za obračun usluga i za plaćanja u vezi sa povezivanjem na mrežu, mogu se čuvati i obrađivati do potpunog plaćanja usluge, ali ne duže od isteka perioda zastarelosti za relevantne obaveze.


Ako se podaci o saobraćaju obrađuju na osnovu saglasnosti pojedinca za marketinške potrebe Elektronskih komunikacijskih usluga, prodaje robe ili pružanja usluga sa dodatom vrednošću, ove informacije mogu se obrađivati u meri u kojoj je to potrebno, onoliko vremena koliko je to potrebno za takav marketing ili usluge.


Zakonom se može predvideti duži rok čuvanja radi praćenja i kontrole potrošnje usluga prenosa podataka, hitnih poziva, obaveštenja i upozorenja u slučaju prirodnih i drugih nesreća, u vezi sa internim postupcima za odgovor na zahteve nadležnih organa za pristup ličnim podacima korisnika (tri godine od zahteva), radi osiguranja i neizbrisive registracije podataka o saobraćaju i lokaciji u slučajevima čuvanja života i tela (deset godina nakon mere ili intervencije), praćenja zlonamernih ili uznemiravajućih poziva i zakonitog presretanja komunikacija (trideset godina nakon mere).

6) Prava Lica u vezi sa obradom ličnih podataka


Globaltel osigurava Licima ostvarivanje njihovih prava bez nepotrebnog odlaganja i u svakom slučaju u roku od mesec dana od prijema zahteva. Globaltel može produžiti rok za ostvarivanje individualnih prava za do dva dodatna meseca, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. Ako Globaltel produži rok, Lice će biti obavešteno o svakom takvom produženju u roku od mesec dana od prijema zahteva, zajedno sa razlozima za kašnjenje. Globaltel prima zahteve u vezi s pravima Lica putem elektronske pošte dpo@globaltel.rs ili putem pošte na adresu Globaltel doo Beograd, Makenzijeva 24, 11000 Beograd. Lice takođe može predati zahtev na prodajnom mestu Globaltel.


Kada Lice na koje se odnose lični podaci uputi zahtev elektronskim putem, informacije će se, ako je moguće, obezbediti elektronski, osim ako Lice na koje se odnose lični podaci ne zahteva drugačije.


Ako postoji osnovana sumnja u identitet Lica koje podnosi zahtev koji se odnosi na jedno od njegovih prava, Globaltel može tražiti dodatne informacije potrebne za potvrđivanje identiteta Lica na koje se odnose lični podaci.


Ukoliko su zahtevi Lica na koje se odnose lični podaci očigledno neutemeljeni ili preterani, a posebno ako se ponavljaju, Globaltel može:


- da naplati razumnu naknadu, pri čemu se uzimaju u obzir administrativni troškovi posredovanja informacija ili poruke ili spovođenje tražene radnje, ili

- da odbije postupanje u vezi sa zahtevom.


Globaltel omogućava Licima sledeća prava u vezi sa obradom ličnih podataka:


(i) pravo pristupa podacima,

(ii) pravo ispravke,

(iii) pravo na brisanje podataka (»pravo na zaborav«),

(iv) pravo na ograničenu obradu,

(v) pravo na prenosivost podataka,

(vi) pravo prigovora.


(i) pravo pristupa podacima


Lice na koga se odnose lični podaci ima pravo da dobije potvrdu od Globaltel da li se lični podaci u vezi sa njim obrađuju i ako je to slučaj, ima pravo pristupa ličnim podacima i dodatnim informacijama u vezi sa obradom ličnih podataka, gde pripadaju:


- svrhe obrade;

- vrsta ličnih podataka;

- korisnici, ili kategorije korisnika kojima su, ili kojima će biti otkriveni lični podaci, a naročito korisnici u trećim državama ili međunarodnim organizacijama;

- kada je to moguće, predviđen period čuvanja ličnih podataka ili, ako to nije moguće, standardi koji se koriste za određivanje tog perioda;

- pravo da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje ličnih podataka ili ograničenje obrade ličnih podataka u vezi sa Licem na koje se odnose lični podaci, ili pravo na prigovor na takvu obradu;

- pravo na ulaganje pritužbe nadzornom organu;

- kada lični podaci nisu dati od strane Lica, pravo da dobije sve raspoložive informacije o njihovom izvoru;

- automatsko odlučivanje, uključujući oblikovanje profila i značajne informacije o razlozima za to, kao i značaj i predviđene posledice takve obrade za Lice.


Na osnovu zahteva pojedinca, Globaltel obezbeđuje kopiju njegovih ličnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije podataka koje zahteva Lice na koje se odnose lični podaci, Globaltel može naplatiti razumnu naknadu, uzimajući u obzir administrativne troškove.


(ii) pravo na ispravku


Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva da Globaltel bez nepotrebnog odgađanja ispravi netačne lične podatke koji se odnose na njega. Lice na koje se odnose podaci ima pravo da dopuni nepotpune lične podatke, uključujući i podnošenje izjave o dopunjavanju podataka, imajući u vidu svrhu obrade.


(iii) pravo na brisanje podataka (»pravo na zaborav«)


Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da zahteva da Globaltel bez nepotrebnog odlaganja izbriše lične podatke u vezi sa njim, dok Globaltel ima obavezu da lične podatke izbriše bez nepotrebnog odlaganja:


- kada lični podaci nisu više potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni;

- kada Lice ukine saglasnost koja je osnov za obradu podataka, pa za obradu ne postoji nijedan drugi pravni osnov;

- kada Lice prigovara obradi na osnovu legitimnog interesa Globaltel, pa za obradu ne postoji nijedan dominantan legitiman razlog;

- kada Lice prigovara obradi za potrebe direktnog marketinga;


U slučaju objavljivanja imenika ili podataka objavljenih na drugi način, Globaltel će preduzeti razumne mere, uključujući tehničke, da obavesti rukovaoce koji rukuju ličnim podacima da Lice na koje se odnose lični podaci od njih zahteva da obrišu sve moguće veze sa ovim ličnim podacima ili njihove kopije.


(iv) pravo na ograničenu obradu


Lice na koje se odnose podaci ima pravo da zahteva da Globaltel ograniči obradu, ukoliko:


- Lice osporava tačnost podataka, i to za period koji omogućava rukovaocu da proveri tačnost ličnih podataka;

- je obrada nezakonita i Lice se protivi brisanju ličnih podataka i umesto toga zahteva ograničenje njihove upotrebe;

- Globaltel više nema potrebe za obradom ličnih podataka, nego su potrebni Licu na koje se odnose lični podaci za ostvarivanje, sprovođenje ili odbranu pravnih zahteva;

- je Lice podnelo prigovor u vezi sa obradom, i to dok se ne proveri da li legitimni razlozi rukovaoca prevazilaze razloge Lica na koje se odnose lični podaci.


(v) pravo na prenosivost podataka


Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da dobije lične podatke koji se odnose na njega, a koji su bili u vlasništvu Globaltel, u strukturiranom, široko upotrebljivom i čitljivom obliku, kao i pravo prenosa tih podataka drugom rukovaocu, a da ga Globaltel, kojoj su lični podaci bili obezbeđeni, pri tome ne sprečava, ako:


- se obrada zasniva na saglasnosti Lica ili ugovora i

- se obrada vrši automatskim sredstvima.


(vi) pravo na prigovor


Lice na koje se odnose lični podaci, po osnovima koji se odnose na njegov poseban položaj, ima pravo na prigovor na obradu ličnih podataka u bilo kom trenutku, ako se takva obrada zasniva na legitimnim interesima Globaltel ili trećeg lica. Globaltel je dužna da prestane da obrađuje lične podatke osim ako ne dokaže neophodne razloge za takvu obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama Lica na koje se lični podaci odnose, ili za ostvarivanje, izvršenje ili odbranu zakonskih zahteva. Kada se lični podaci obrađuju u svrhu direktnog marketinga, Lice ima pravo u bilo koje vreme da uloži prigovor na obradu ličnih podataka koji se odnose na njega u svrhu takvog marketinga, uključujući i profilisanje, u onoj meri u kojoj se ta obrada odnosi na takav direktni marketing. Ukoliko se direktni marketing zasniva na saglasnosti, pravo na prigovor može se izvršiti ukidanjem date lične saglasnosti.7) Pravo na ulaganje žalbe u vezi sa obradom ličnih podataka


Lice može poslati žalbu u vezi sa obradom ličnih podataka putem elektronske pošte na dpo@globaltel.rs ili poštom na Globaltel doo Beograd, Makenzijeva 24, 11000 Beograd. Lice može podneti žalbu i na prodajnom mestu Globaltel.


Slično tome, svako Lice na koje se odnose lični podaci ima pravo da podnese žalbu direktno Povereniku za informacije, ako smatra da obrada ličnih podataka u vezi sa njim krši srpske ili EU propise iz oblasti zaštite podataka o ličnosti.


Ako je Lice od Globaltel-a zahtevalo pravo pristupa podacima i nakon prijema odluke Globaltel smatra da lični podaci koje je primilo nisu lični podaci koje je tražilo, ili da nije primilo sve zahtevane lične podatke, može podneti obrazloženu žalbu Globaltel u roku od 15 dana, pre nego što se obrati Povereniku za informacije. Globaltel mora odlučiti o žalbi kao o novom zahtevu u roku od pet radnih dana.8) Validnost Politike


Ova Politika je objavljena na internet stranici Globaltel-a.