OPŠTI USLOVI

OPŠTI USLOVI UGOVORA O KORISNIČKOM ODNOSU MOBILNE TELEKOMUNIKACIONE MREŽE GLOBALTEL (u daljem tekstu: Opšti uslovi)


Član 1 – Primena

1. Ovim Opštim uslovima utvrđuju se uslovi za korišćenje javnih mobilnih telekomunikacionih usluga (u daljem tekstu: Usluga) u javnoj mobilnoj komunikacionoj mreži (u daljem tekstu: Mreža), čiji je pružalac Globaltel d.o.o. Beograd, Makenzijeva 24 (u daljem tekstu: Globaltel) na osnovu Potvrde o upisu podataka u evidenciju operatora javnih komunikacionih mreža i usluga (broj 1-03-3450-36/16-6 od 04.07.2016.).

1.2. Ovi Opšti uslovi se primenjuju na sve Usluge koje je Globaltel ovlašćen da pruža na osnovu Pojedinačnih dozvola i primenjuju se jednako na podnosioce zahteva za stupanje u pretplatnički odnos ili pretplatnike (u daljem tekstu, pojedinačno i zajednički: Pretplatnik) i prepaid korisnike (u daljem tekstu, pojedinačno i zajednički: Korisnik) osim ukoliko iz konteksta ne proizlazi drugačije, a u skladu sa Članom 11.2.

1.3. Opšti uslovi smatraju se sastavnim delom pretplatničkog ugovora.

1.4. Svaki uzajamni odnos između Globaltela-a i Pretplatnika, koji nije konkretno predviđen ovim Opštim uslovima biće regulisan u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije.

Član 2 – Vrste telekomunikacionih Usluga

2.1. Globaltel će pružati svoje Usluge na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Teritorija) u skladu sa važećim zakonima, Pojedinačnim dozvolama, propisima Republike Srbije i pretplatničkim ugovorom (u daljem tekstu: „Ugovor“).

Član 3 - Funkcionalnost mreže, smetnje, maksimalno trajanje prekida i nivo kvaliteta Usluge

3.1. Shodno ograničenjima iz Člana 3.4 ovih Opštih uslova, generalno Globaltel će obezbeđivati Usluge u skladu sa tehničkim mogućnostima, 24 časa dnevno i sedam dana u nedelji.

3.2. Globaltel će utvrditi i otkloniti svaki kvar ili prekid na Mreži i obezbediti ponovno uspostavljanje Usluge u što kraćem roku, a najduže za 48 sati. Izuzetak predstavljaju elementarne nepogode ili druge okolnosti, usled kojih bi ovlašćenim licima Globaltel-a bio onemogućen pristup komunikacionoj opremi. U slučaju nemogućnosti otklanjanja kvara, u periodu dužem od 48 sati Globaltel će o tome obavestiti Pretplanike i RATEL na pogodan način, uz navođenje razloga za nemogućnost otklanjanja kvara. U takvim slučajevima, Pretplatniku će se umanjiti mesečna pretplata srazmerno periodu u kome mu nije pružena Usluga.

3.3. Globaltel će obezbediti kvalitet Usluga koje se pružaju preko Mreže, kao što je definisano u Pojedinačnim dozvolama, a u skladu sa Pravilnikom o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija sa kojima se Korisnik, odnosno Pretplatnik može upoznati na prodajnom mestu kao i putem internet stranice www.globaltel.rs

3.4. Zaključenjem Ugovora Pretplatnik prihvata i daje saglasnost da će Globaltel pružati Usluge u okviru tehničkih i operativnih mogućnosti Mreže i da stoga Usluge možda neće biti dostupne u svakom trenutku i na svakom mestu. Pretplatnik će biti dužan da plaća mesečnu pretplatu za Usluge, čak i ako Usluge nisu dostupne na određenim područjima i/ili u određeno vreme, kao i ako Pretplatnik nije koristio niti pokušavao da koristi Usluge u datom periodu.

3.5. Ako zbog nekog postupka Pretplatnika, za koji je on odgovoran, dođe do neočekivanog produženja radova na otklanjanju smetnji (npr. ukoliko Pretplatnik nije želeo ili nije bio u mogućnosti da navede precizne detalje o problemima koji su predmet žalbe ili ukoliko Pretplatnik onemogućava pristup samoj lokaciji na kojoj su smetnje uočene), Pretplatnik neće biti oslobođen svoje obaveze da plati mesečnu pretplatu Globaltel-u.

3.6. Globaltel će biti odgovoran jedino za stvarnu štetu (isključujući izmaklu korist) koja je pretrpljena i dokazana od strane Korisnika kao posledica grube nepažnje ili namere Globaltel-a.

3.7. Globaltel neće biti odgovoran za štetu ukoliko:

 • nivo kvaliteta Usluga bude niži od predviđenog usled loše pokrivenosti Mreže ili njene nepokrivenosti,
 • razloga koji tipično uzrokuju smetnje na Mreži (kao što su fizičke smetnje, interferencije, atmosferski uslovi, ili drugi tehnički problemi, uključujući i smetnje koje potiču od drugih telekomunikacionih operatera na čije mreže Globaltel može biti povezan ili čije resurse Globaltel može koristiti),
 • iz objektivnih razloga koje nije bilo moguće predvideti, izbeći ili otkloniti (viša sila).

Globaltel neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu pretrpljenu tokom održavanja Mreže, koja bi mogla da utiče na kvalitet Usluge kao ni za štetu u slučaju deaktivacije SIM kartice i druge opreme u skladu sa ovim Opštim Uslovima, ili promene Preplatnikovog telefonskog broja.

Član 4 - Uslovi za stupanje u pretplatnički odnos

4.1. Opšta sposobnost

Pretplatnik može biti punoletno fizičko ili pravno lice.

4.2. Zahtev za stupanje u pretplatnički odnos

4.2.1. Za stupanje u ugovorni odnos sa Globaltel-om (u daljem tekstu: Pretplatnički odnos), Pretplatnik podnosi zahtev Globaltel-u ili ovlašćenom licu u Globaltel-ovom ovlašćenom prodajnom mestu.

4.2.2. Ovi Opšti uslovi predstavljaju sastavni deo svakog obrasca zahteva/ugovora Globaltel-a odnosno svakog pretplatničkog ugovora. Potpisivanjem obrasca zahteva/ugovora, Pretplatnik potvrđuje:

 • da je u potpunosti i tačno informisan o sadržini ovih Opštih uslova i uslova iz pretplatničkog ugovora,
 • da je upoznat sa svim pravima i obavezama koje proizilaze iz ovih Opštih uslova i uslova iz pretplatničkog ugovora,
 • da se obavezuje da će postupati u skladu sa odredbama ovih Opštih uslova i uslova iz pretplatničkog ugovora,
 • da da je saglasan da Globaltel ima pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa promenom poslovne politike Globaltel-a i prilika na tržištu.

Pretplatnik će, prilikom podnošenja zahteva, dati na uvid Globaltel-u i/ili od Globaltel-a ovlašćenom licu, svoje identifikacione dokumente (lična karta ili pasoš).

4.2.3. Pretplatnik će, prilikom podnošenja zahteva, dati na uvid Globaltel-u i/ili od Globaltel-a ovlašćenom licu, svoje identifikacione dokumente (lična karta ili pasoš). Obrazac zahteva je dostupan na internet strani Globaltel-a. Ako je poslovna sposobnost Pretplatnika ograničena na bilo koji način, uz zahtev/ugovor mora da se podnese i važeća saglasnost i izjava o odgovornosti zakonskog zastupnika.

4.2.4. Podnošenjem zahteva, Pretplatnik se obavezuje da stupi u Pretplatnički odnos sa Globaltel-om ukoliko Globaltel prihvati zahtev.

Član 5 - Stupanje u Pretplatnički odnos

5.1. Prihvatanje zahteva

5.1.1. Globaltel će prihvatiti zahtev ukoliko su ispunjenja sledeća dva uslova:

 • da je Pretplatnik platio naknadu za aktiviranje Globaltel-u i/ili od Globaltel-a ovlašćenom licu; i
 • da ne postoje druge prepreke, kao što je predviđeno ovim Opštim uslovima, za priključenje Pretplatnika na Mrežu.

5.1.2. Kada Globaltel prihvati zahtev, Globaltel će aktivirati SIM karticu dodeljenu Pretplatniku kao i tarifni paket odabran od strane Pretplatnika. Zahtev koji je prihvaćen od strane Globaltel-a smatraće se pretplatničkim ugovorom. Izabrani tarifni paket i njegov opis kao i drugi uslovi odnosno obaveštenja koja je Globaltel dužan da predoči Pretplatniku, sadržani su u pretplatničkom ugovoru ili su priloženi uz isti, što podrazumeva da je pretplatnik prilikom zaključenja pretplatničkog ugovora upoznat sa svim uslovima i da je prihvatio sve cene i uslove za korišćenje odabranog tarifnog paketa odnosno proizvoda i usluga. Pretplatnički ugovor stupa na snagu nakon potpisivanja i aktivacije SIM kartice i od tada će se smatrati da je Pretplatnički odnos zasnovan na neodređeno vreme (osim ako nije drugačije predviđeno pretplatničkim ugovorom), a moguće ga je raskinuti u skladu sa relevantnim odredbama ovih Opštih uslova ili pretplatničkog ugovora.

5.1.3. Minimalni period trajanja pretplatničkog odnosa – ugovorna obaveza iznosi 3 meseca. U određenim slučajevima u vezi sa pružanjem posebnih pogodnosti Pretplatniku (npr. usled specijalnih promocija, itd.) može se predvideti i duži minimalni period trajanja pretplatničkog odnosa - ugovorna obaveza (npr. 12 meseci, 24 meseca itd.). Minimalni period trajanja pretplatničkog odnosa Pretplatnika za svaku pojedinačnu SIM karticu započinje od trenutka aktiviranja SIM kartice koju je Globaltel dodelio Pretplatniku (priključenje Pretplatnikove terminalne opreme na mrežu). Minimalni period trajanja pretplatničkog odnosa duži od 3 meseca, će biti naznačen u samom zahtevu/ugovoru. U slučaju raskida ovako zasnovanog pretplatničkog odnosa, pre isteka minimalno predviđenog perioda njegovog trajanja, Globaltel ima pravo na ugovornu kaznu utvrđenu na način predviđen ovim Opštim uslovima.

5.1.4. Globaltel ima pravo da zahteva od Pretplatnika da pruži obezbeđenje plaćanja, uključujući ali ne ograničavajući se na bankarsku garanciju, novčani depozit ili menicu, takođe i za potrebe obezbeđenja eventualnih potraživanja nastalih upotrebom usluge međunarodnog rominga gde je takva garancija fiksno utvrđena u određenoj visini prema Globaltel-ovom cenovniku (u daljem tekstu: Cenovnik). Cenovnik Globaltel usluga dostupan je na internet stranici www.globaltel.rs

5.2. Odbijanje zahteva

5.2.1. Globaltel je ovlašćen da odbije zahtev ukoliko nastupi jedan od sledećih događaja:

 • ako je tokom prethodnih godina Globaltel ili bilo koji drugi pružalac telekomunikacionih usluga raskinuo Pretplatnički odnos sa datim Pretplatnikom zbog kršenja ugovornih uslova od strane Pretplatnika, a naročito onih koji se odnose na bezbednost javnih telekomunikacija i zaštitu trećih lica;
 • ako je poslovna sposobnost Pretplatnika ograničena na bilo koji način, a nije obezbeđena punovažna saglasnost i izjava o odgovornosti zakonskog zastupnika shodno Članu 4.2.3.
 • ako postoje osnovi sumnje da informacije o identitetu Pretplatnika kao fizičkog lica, o njegovoj pravnoj sposobnosti ili o identitetu pravnog lica, njegovoj platežnoj sposobnosti i nedostatka u ovlašćenju ili pravu zastupanja, nisu istinite i tačne;
 • ako je protiv Pretplatnika pokrenut postupak stečaja, likvidacije ili poravnanja, ili ako je Pretplatnik postao nesolventan ili prezadužen;
 • ako postoje osnovi sumnje da Pretplatnik ili treće lice zloupotrebljava ili nastoji da zloupotrebi telekomunikacione Usluge koje pruža Globaltel, ili ako omogući zloupotrebu ovih Usluga trećim licima, ili ako je sam Pretplatnik već zloupotrebio, prikrio ili nije prijavio prevarne radnje trećih lica;
 • ako Pretplatnik nije uplatio obezbeđenje plaćanja prema zahtevu Globaltel-a shodno Članu 5.1.4 ovih Opštih uslova;
 • ako je Pretplatnik koristio ili omogućio korišćenje telekomunikacionih uređaja ili telekomunikacionih usluga u svrhe koje nisu izričito predviđene Ugovorom;
 • ako je Pretplatnik primio ili pokušao da primi telekomunikacione usluge ili uređaje od Globaltel-a na protivzakonit način;
 • ukoliko procenjena kreditna sposobnost Pretplatnika ili zakonskog zastupnika ukazuje na verovatnu nesposobnost plaćanja ili na to da Pretplatnik ne ispunjava obaveze prema trećim licima;
 • ako je Pretplatnik ostvario preko Globaltel-ove Mreže bilo kakav saobraćaj protivno Članovima 7.6, 7.7. ili 7.8. ovih Opštih uslova.

5.3. Slanje obaveštenja i promotivnih materijala Pretplatnicima

5.3.1 Globaltel zadržava pravo da obavesti svoje korisnike preko različitih sredstava komunikacije o proizvodima i uslugama, kao i o trenutnim promotivnim ponudama. Pretplatnikov potpis na ugovoru o pretplati smatraće se njegovom izričitom saglasnošću da prima takve informacije od Globaltel-a. Pretplatnik može da odbije da dalje prima takva obaveštenja tako što će kontaktirati Korisnički servis.

Član 6 - Obaveza Pretplatnika da pruži obaveštenja o promeni podataka datih u zahtevu/ugovoru

6.1. Po stupanju u Pretplatnički odnos, Pretplatnik će pismeno obavestiti Globaltel o svakoj promeni ličnih ili identifikacionih podataka datih u ugovoru o pretplati, odmah po nastupanju promene, a najkasnije 7 dana od nastanka promene.

6.2. Ako Pretplatnik propusti da obavesti Globaltel o promeni ličnih i/ ili identifikacionih podataka u roku predviđenom u prethodnom stavu i ako, zbog takvog propusta, Globaltel-ova obaveštenja ili druga korespondencija (npr. račun, opomena) ne može da bude dostavljena Pretplatniku ili je poslata Pretplatniku na poslednju prijavljenu adresu, smatraće se da je dostavljenje propisno izvršeno.

6.3. Globaltel vodi imenik svojih pretplatnika (postpaid i registrovanih prepaid korisnika) koji sadrži sledeće podatke: ime i prezime, adresu i broj. Pretplatnik može zahtevati da se njihovi podaci unesu u imenik na osnovu pisane saglasnosti za unošenje podataka u javni telefonski imenik. Na pisani zahtev Pretplatnika, Globaltel će bez naknade, izvršiti brisanje ili promenu podataka u imeniku.

Član 7 - Korišćenje SIM kartice i obaveze Pretplatnika

7.1. Globaltel će Pretplatniku predati SIM karticu na korišćenje, a Pretplatnik će imati pravo da je zadrži tokom čitavog trajanja Pretplatničkog odnosa. Tokom trajanja Pretplatničkog odnosa, SIM kartica će ostati u vlasništu Globaltel-a.

7.2. Pretplatnik će čuvati SIM karticu od prirodnih nepogoda, oštećenja i nestručne ili neovlašćene upotrebe, treba da je stavi pažljivo u mobilni telefon u skladu sa uputstvima proizvođača, i da je uvek čuva na sigurnom mestu. Pretplatnik će odmah obavestiti Globaltel, telefonom, e-mailom ili faksom, o eventualnom kvaru, oštećenju, kao i o gubitku ili krađi SIM kartice, i navesti telefonski broj i ostale informacije o Pretplatniku potrebne za procenu autentičnosti takvog obaveštenja. Svako usmeno obaveštenje o gubitku ili krađi SIM kartice mora da se potvrdi Globaltel-u odmah ili najkasnije u roku od 48 sati lično potpisanim pismom poslatim preporučenom ili kurirskom poštom.

7.3. U slučaju gubitka ili krađe SIM kartice Pretplatnik neće biti odgovoran za troškove korišćenja Usluga koji nastanu, pošto Globaltel primi od Pretplatnika obaveštenje o krađi ili gubitku, u skladu sa relevantnim odredbama ovih Opštih uslova. Globaltel neće biti odgovoran Pretplatniku ili bilo kom trećem licu za bilo kakvu štetu koja može da eventualno nastane kao posledica neistinitog obaveštenja o krađi ili gubitku SIM kartice.

7.4. Pretplatnik će broj svoje SIM kartice, kao i PIN/PUK kodove i ostale identifikacione kodove čuvati kao poverljive. PIN kod će biti deaktiviran samo kod prepaid SIM kartica. U slučaju sumnje da su treća lica neovlašćeno koristila PIN/PUK kodove Pretplatnika, Globaltel će postupiti kao u slučaju gubitka ili krađe SIM kartice, kao što je definisano u Članu 15. ovih Opštih uslova.

7.5. Ako Pretplatnik stavi drugoj osobi – korisniku Mreže – na raspolaganje bilo koji broj u Mreži registrovan na ime Pretplatnika prema pretplatničkom ugovoru sa Globaltel-om, Pretplatnik će ostati nosilac prava i obaveza iz pretplatničkog ugovora.

7.6. Pretplatnik nema pravo da, bez izričite pismene saglasnosti Globaltel-a, vrši ili da omogući drugom licu da vrši sledeće radnje:

 • generiše, okonča ili prenosi bilo koji saobraćaj pružanjem telekomunikacione usluge od/do mreže Globaltel-a s namerom da ostvori dobit za Pretplatnika ili za bilo koje drugo lice osim za Globaltel;
 • radnje preduzete sa namerom da se iniciraju pozivi na način štetan po Globaltel-ova prava i interese.

7.7. Pretplatnik se obavezuje da će koristiti terminalnu opremu i/ili SIM karticu na način kojim se ne ometa funkcionisanje Mreže.

7.8. Pretplatnik se obavezuje da će koristiti usluge na način koji ne prouzrokuje štetu za integritet Mreže i/ili prepreke u obezbeđivanju usluga Globaltel-u trećim licima, zavisno od zahteva vezanih za kvalitet usluge.

7.9. U slučaju dodatnih usluga ili izmene elemenata vezanih za pretplatnički odnos koje se vrše na zahtev Pretplatnika (pr. blokada SIM kartice usled krađe, promena lozinke, aktivacija/deaktivacija govorne pošte ili VAS usluga, promena adrese Pretplatnika, promena obračunskog ciklusa i dr.) koje je moguće izvršiti putem korisničkog servisa ili govornog automata, Pretplatnik je saglasan da se poziv korisničkom servisu ili govornom automatu sa zahtevom za izvršenjem dodatnih usluga ili izmenom elemenata pretplatničkog odnosa smatra saglasnom izjavom volje Pretplatnika i validnim osnovom za izvršenje takvih dodatnih usluga odnosno izmena elemenata vezanih za pretplatnički odnos.

7.10. Nakon prestanka ugovornog odnosa sa korisnikom Globaltel ima pravo da pretplatnički broj koji je postao slobodan dodeli drugom Pretplatniku. Pretplatnici su dužni da odmah nakon prestanka pretplatničkog odnosa obaveste sva lica koja su im na pretplatnički broj redovno ili po automatizmu dostavljala podatke (banke, poslodavce i sl.) da nadalje prestanu sa dostavom podataka jer Pretplatnik više ne koristi predmetni pretplatnički broj. U vezi s tim, sav rizik i odgovornost za eventualnu nezatraženu dostavu podataka novom Pretplatniku kome pretplatnički broj bude dodeljen, snosi raniji Pretplatnik pretplatničkog broja. Pretplatnik je na ovaj način upoznat sa mogućnošću da je njegov pretplatnički broj ranije koristio drugi Pretplatnik i da mu u vezi s tim, bez krivice i odgovornosti Globaltel-a, mogu biti dostavljeni nezatraženi podaci/pozivi.

Član 8 - Uslovi koji se odnose na terminalnu opremu

8.1. Pretplatnik se obavezuje da koristi terminalnu opremu koja zadovoljava standarde za povezivanje sa Mrežom i da se pridržava relevantnih tehničkih uputstava za korišćenje takve opreme. Terminalna oprema radi isključivo sa Globaltel SIM karticom. Pretplatnik se obavezuje da ne koristi terminalnu opremu na način koji bi mogao da uznemirava građane kao i da spreči korišćenje terminalne opreme od strane trećih lica ako bi takvo korišćenje bilo u suprotnosti sa ovim Opštim uslovima ili važećim zakonom.

8.2. Kada je terminalna oprema korišćena suprotno prethodnom stavu, Globaltel neće snositi bilo kakvu odgovornost za reklamacije na visinu računa ili za nemogućnost korišćenja neke od Usluga koji su posledica nepravilnog korišćenja terminalne opreme.

8.3. Globaltel odgovara za saobraznost isporučene robe odnosno pružene usluge, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Nesaobraznost isporučene robe, u svakom pojedinačnom slučaju, utvrđuje serviser ovlašćen od strane proizvođača. Globaltel će na osnovu izveštaja servisera ovlašćenog od strane proizvođača, odgovoriti Pretplatniku na reklamaciju u pogledu nesaobraznosti robe ugovoru, koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Pretplatnika. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Pretplatnik koji je obavestio Globaltel o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva otklanjanje nesaobraznosti, bez naknade, popravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe, u skladu sa zakonom. Tokom perioda u kojem Globaltel odgovara za saobraznost robe ugovoru kao i nakon isteka tog perioda, rezervni delovi, priključni aparati i sl. delovi, tehnički servis odnosno održavanje i popravka uređaja vrši se se od strane servisera ovlašćenog od strane proizvođača.

8.4. U slučaju predaje mobilnog uređaja Globaltel-u u svrhe popravke ili servisiranja, Pretplatnik je dužan da sve podatke koji se nalaze na mobilnom uređaju arhivira na eksterne memorijske uređaje, pre predaje opreme Globaltel-u. Globaltel se neće smatrati odgovornim za eventualno brisanje odnosno gubljenje bilo kojih podataka sa mobilnog uređaja tokom ili usled popravke ili servisiranja.

8.5. U slučaju kvarova i oštećenja mobilnog uređaja Pretplatnik nastavlja pretplatnički odnos i dužan je da plaća mesečne pretplate u punom iznosu za celokupno minimalno ugovoreno razdoblje. Ukoliko Pretplatnik želi da raskine Pretplatnički odnos u pogledu usluge, eventualni raskid pretplatničkog odnosa od strane Pretplatnika, ne oslobađa Pretplatnika plaćanja ugovorne kazne utvrđene na način definisan Opštim uslovima.

8.6. Za vreme dok je mobilni uređaj na servisiranju, Globaltel će korisnicima postpaid tarifa omogućiti upotrebu zamenskog mobilnog uređaja, a prema mogućnostima Globaltel-a tj. ukoliko Globaltel raspolaže slobodnim zamenskim mobilnim uređajima.

8.7. Mobilni uređaj vraćen sa servisiranja, Pretplatnik je dužan da preuzme od Globaltel-a u skladu sa rokovima određenim obrascem o prijemu uređaja na servis. Ukoliko Pretplatnik prilikom preuzimanja mobilnog uređaja ne preuzme mobilni uređaj ili ne plati popravku ukoliko kvar nije obuhvaćen uslovima garancije, u navedenom roku Globaltel ima pravo zadržati mobilni uređaj koji je vraćen sa servisiranja. Pretplatnički odnos će se nastaviti i Pretplatnik će biti dužan da plaća mesečne pretplate za celokupno minimalno ugovoreno razdoblje. Ukoliko Pretplatnik želi da raskine Pretplatnički odnos, dužan je da plati ugovorne kazne utvrđene na način definisan Opštim uslovima.

Član 9 - Cene usluga i uslovi plaćanja Usluga

9.1. Cenovnik

9.1.1 Cene telekomunikacionih Usluga, utvrđuju se Cenovnikom. Globaltel zadržava pravo da promeni cene Usluga. Pravo na navedenu promenu cena, Globaltel zadržava i u slučaju kada je pretplatnički odnos zasnovan za određeni minimalni vremenski period odnosno uz ugovornu obavezu. Cenovnik Globaltel usluga dostupan je na internet stranici www.globaltel.rs. Globaltel će obavestiti Pretplatnika najmanje mesec dana unapred, putem računa koji se šalje Pretplatniku ili putem SMS-a kao i putem internet stranice www.globaltel.rs, o nameri jednostrane izmene cena, kao i pravu pretplatnika na raskid pretplatničkog odnosa pre isteka perioda na koji je zaključen. Pretplatnik ima pravo da po prijemu pomenutog obaveštenja raskine pretplatnički odnos bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim promenama bitno menjaju uslovi pod kojima je pretplatnički odnos zasnovan, na način koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa usluga) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima. Važeći cenovnik, kao i detaljne informacije o dodatnim Globaltel-ovim uslugama, aktuelnim primenjenim tarifama, troškovima, naknadama, načinima plaćanja i druge informacije o cenama biće dostupne na svakom Globaltel-ovom ovlašćenom prodajnom mestu gde se podnose zahtevi kao i na Globaltel-ovoj zvaničnoj internet stranici www.globaltel.rs i preko Odeljenja za podršku potrošača, odnosno korisničkog servisa Globaltel-a. Smatraće se da je Pretplatnik saglasan sa izmenjenim cenovnikom ukoliko nastavi korišćenje usluga, nakon stupanja na snagu najavljenih izmena.

9.1.2 Cenovnik obuhvata specijalne tarifne modele, kao i dodatne usluge. Tarifni modeli mogu biti bazirani na sistemu telefonskih impulsa. Ukoliko određeni tarifni model izričito predviđa da je zasnovan na režimu impulsa, treba da odredi trajanje prvog i svih narednih impulsa (npr. 60/1 sekundi) i odnosne cene impulsa. Svaki započeti impuls biće obračunat kao impuls koji je već iskoristio Pretplatnik. Globaltel može da menja ili otkazuje tarifne modele, specijalne usluge po tarifnim modelima, kao i određene dodatne usluge i uslove pod kojima se takve usluge pružaju, s tim da Pretplatnicima dostavi obaveštenje mesec dana unapred na uobičajen i pristupačan način opisan u Članu 21. ovih Opštih uslova.

9.2. Plaćanje cene Globaltel-ovih Usluga

9.2.1. Globaltel će periodično izdavati, npr. mesečno, račune Pretplatniku za pružene Usluge i važeće naknade za Pretplatnike kojima je presek stanja poslednjeg kalendarskog dana u tekućem mesecu, datum dospeća je 20. dan sledećeg meseca. Sa korisnikom se može ugovoriti i drugačiji datum dospeća, u kom slučaju će isti biti definisan Ugovorom o pretplatničkom odnosu. U slučaju da podaci o pruženim uslugama i važećim naknadama iz određenog obračunskog perioda usled nepredviđenih tehničkih smetnji, nadogradnje ili drugih tehničkih nemogućnosti sistema, ne budu iskazani na računu za određeni obračunski period, Globaltel zadržava pravo da ove podatke, izuzetno, iskaže Pretplatniku na računima za naredne obračunske periode. Sve reklamacije u vezi sa obračunatim iznosom podnose se Globaltel-u u pisanoj formi u roku od 30 dana od dana dospeća računa; u suprotnom se smatra da je Pretplatnik prihvatio račun. Isključivo Pretplatnik snosi troškove svih provizija institucije u kojoj vrši plaćanje računa.

9.2.2. Globaltel ima pravo da ustupi pravo naplate Pretplatnikovog računa banci ili drugim pravnim ili fizičkim licima u skladu sa zakonom. U slučaju prijema pismenog obaveštenja od strane Globaltel-a, Pretplatnik će platiti iznos računa za pružene Usluge i naknade direktno bankama odnosno drugim pravnim ili fizičkim licima, u skladu sa zakonom i datim obaveštenjem. Kako bi ovakvo ustupanje učinio mogućim, Globaltel će biti ovlašćen da pruži neophodne podatke bankama odnosno drugim pravnim ili fizičkim licima.

9.2.3. Dospela, a neizmirena Globaltel-ova potraživanja prema Pretplatniku podležu zakonskim zateznim kamatama.

9.2.4. Globaltel neće biti odgovoran za propuste privrednog društva koje je angažovano za dostavu računa Pretplatniku. Ako Pretplatnik ne primi račun najmanje 10 dana pre dana pre dana dospelosti plaćanja, u obavezi je da kontaktira Korisnički servis Globaltel-a i raspita se o visini obračunatog iznosa.

9.2.5. U slučaju promotivnih ponuda usluga, koje je moguće aktivirati putem SMS poruke, pozivanja korisničkog servisa ili govornog automata, Pretplatnik je saglasan da se slanje SMS poruke od strane Pretplatnika za prihvat ponude odnosno pozivanje Korisničkog servisa ili govornog automata sa zahtevom za aktiviranje usluge, smatra saglasnom izjavom volje Pretplatnika i validnim osnovom za aktiviranje usluge, obračun mesečne pretplate i plaćanje cene odabranih usluga.

9.3. Naplata neizmirenih dugova

9.3.1. Ako Pretplatnik ne izvrši plaćanje po računu do datuma dospeća naznačenog na računu, Globaltel će Pretplatniku poslati opomenu o dospelom, a neizmirenom plaćanju putem SMS obaveštenja (u daljem tekstu: Opomena) sa upozorenjem da će u slučaju neizmirenja duga Petplatniku biti privremeno i delimično onemogućene pojedine usluge, a Pretplatnik će imati pravo pozivanja službi za hitne intervencije i pravo prijema poziva u nacionalnom saobraćaju, sve do potpunog izmirenja Pretplatnikovog duga ili raskida Pretplatničkog odnosa, kao što je predviđeno ovim Opštim uslovima.

9.4. Upozorenje o izmirenju obaveza pre trajne deaktivacije

9.4.1. Ako Pretplatnik ne plati dug u celosti u roku od 60 dana od dana dospelosti naznačenog na računu, Globaltel može trajno da deaktivira Pretplatnikovu SIM karticu ili drugu opremu i raskine ugovor o pretplati davanjem obaveštenja sa trenutnim dejstvom. Globaltel će najmanje 30 dana pre trajne deaktivacije Pretplatnikove SIM kartice Pretplatniku poslati upozorenje u kome će pozvati Pretplatnika da izmiri svoje dospele obaveze.

Član 10 - Ustupanje Pretplatničkog odnosa

10.1. Globaltel može da dozvoli Pretplatniku da ustupi svoj Pretplatnički odnos sa Globaltel-om nekom trećem licu (u daljem tekstu: Novi Pretplatnik), prihvatanjem zahteva Novog Pretplatnika za stupanje u Pretplatnički odnos sa Globaltel-om, pod uslovom da Novi Pretplatnik nastavi da koristi Pretplatnikovu SIM karticu.

10.2. Ustupanje Pretplatničkog odnosa se vrši na zahtev Pretplatnika, s tim da se prava i obaveze iz tog ugovora prenose na Novog Pretplatnika tek pošto Globaltel prihvati zahtev Novog Pretplatnika. Pre prihvatanja zahteva Novog Pretplatnika, Globaltel ima ovlašćenje da preduzme u pogledu Novog Pretplatnika bilo koju radnju za koju inače ima ovlašćenje po ovim Opštim uslovima u vezi sa uspostavljanjem Pretplatničkog odnosa.

10.3. Pretplatnički odnos se ustupa Novom Pretplatniku u trenutku prihvatanja zahteva Novog Pretplatnika. Prethodni Pretplatnik je odgovoran za plaćanje svih naknada i Usluga korišćenih do tog trenutka, a Novi Pretplatnik za naknade i Usluge korišćene od trenutka prihvatanja zahteva Novog Pretplatnika. Globaltel će izdati račun prethodnom Pretplatniku za Usluge za koje je on odgovoran.

10.4. U slučaju da prethodni Pretplatnik ne plati dospeli iznos do roka naznačenog na računu, Novi Pretplatnik će biti solidarno odgovoran za dug prethodnog Pretplatnika i biće u obavezi da taj dug izmiri u skladu sa računom koji izda Globaltel.

10.5. Ustupanje Pretplatničkog odnosa, kao što je iznad opisano, može da se izvrši samo jednom za jednu aktiviranu SIM karticu.

Član 11 - prepaid paket

11.1. Globaltel pruža mogućnost pristupa Mreži i korišćenje ponuđenih usluga kupovinom prepaid paketa.

11.2. Korisnik, u smislu ovih Opštih uslova, je bilo koje lice koje ima pristup Mreži na osnovu kupovine prepaid paketa. Odredbe Opštih uslova koje važe za Pretplatnika primenjuju se istovetno na Korisnika, osim ukoliko iz konteksta ne proizlazi drugačije.

11.3. Konkretna usluga koja se pruža Korisniku, utvrđuje se u skladu sa standardom mobilne telelekomunikacione mreže i tehnološkim kapacitetom Mreže za pružanje takve vrste pristupa.

11.4. Korisnik plaća cenu prepaid paketa po obavljenoj kupovini, uskladu sa Globaltel-ovim cenovnikom koji je dostupan na web stranici www.globaltel.rs.

11.5. SIM kartica i prepaid kredit mogu imati poseban (kraći) rok trajanja u skladu sa uslovima važeće Globaltel ponude. U slučaju isteka roka trajanja SIM kartice Korisnik nema pravo na povraćaj neiskorišćenog prepaid kredita. U slučaju da korisnik ne izvrši dopunu kredita u neprekidnom vremenskom periodu od 3 meseca od dana poslednje dopune, SIM kartica korisnika će biti prebačena u pasivni (standby) režim, u kome korisnik isključivo može pozivati hitne službe i ostvarivati dolazni saobraćaj u nacionalnom saobraćaju. Korisnik može ponovo aktivirati svoju SIM karticu uplatom kredita u roku od 30 dana od dana prebacivanja u pasivni (standby) režim. Po isteku ovog roka SIM kartica će biti deaktivirana.

Član 12 - Podnošenje prigovora

12.1. Pretplatnik ima pravo da podnese prigovor koji može da uključuje i zahtev za nadoknadu štete Globaltel-u u vezi sa postojećim obavezama Globaltel-a. Prigovor se podnesi u pisanoj formi Odeljenju za podršku potrošača, Globaltel d.o.o., Makenzijeva 24, 11070 Novi Beograd ili: za korisnike fizička lica, putem e-mail adrese podrska@globaltel.rs, a za korisnike pravna lica, putem e-mail adrese podrska@globaltel.rs.

12.2. Pretplatnik može u pisanom obliku da podnese Globaltel-u prigovor na iznos kojim je zadužen za pruženu uslugu, odnosno na kvalitet pružene Usluge. Rok za podnošenje prigovora je 30 dana od dana dospeća računa za uslugu, kada se radi o prigovoru na iznos računa, odnosno 30 dana od dana pružanja usluge, kada se radi o prigovoru na kvalitet usluge. Pretplatnik je dužan da plati nesporan deo iznosa računa, a ako osporava ceo račun, dužan je da plati prosečno mesečno zaduženje za poslednja tri meseca koji su prethodili periodu na koji se prigovor odnosi.

12.3. Globaltel je dužan da u roku od 15 dana od dana podnošenja prigovoratavi pretplatniku odgovor u pisanom obliku. U odgovoru, Globaltel će ili prihvatiti osnovani zahtev za naknadu štete, saglasno odredbama Opštih uslova o pružanju Usluge sa manjim kvalitetom od ugovorenog ili odbiti zahtev. Ukoliko Globaltel odbije zahtev, navešće činjenice i dokaze na osnovu kojih je utvrđen iznos zaduženja za pružene Usluge, odnosno utvrđen kvalitet pruženih usluga. Pretplatnik kome je odbijen prigovor može se obratiti RATEL-u ili drugom telu radi posredovanja u vansudskom rešavanju spora ili pokrenuti postupak pred nadležnim sudom. Navedene radnje Pretplatnik može preduzeti, u roku od 15 dana od dana dostavljanja odgovora operatora na prigovor, odnosno 15 dana od dana isteka roka u kojem je operator bio dužan da se izjasni o prigovoru.

12.4. Pretplatnik koji je podneo prigovor u vezi sa kvalitetom Usluga koje pruža Globaltel, može da traži odštetu od Globaltel-a ako se utvrdi da je kvalitet usluge niži od nivoa predviđenog Pojedinačnim dozvolama ili Opštim uslovima, odnosno pretplatničkom ugovoru.

12.5. Zahtev za odštetu ili refundiranje više plaćenog iznosa podnosi seGlobaltel-u u pisanoj formi. Po prijemu Pretplatnikovog zahteva, Globaltel može:

 • da prihvati zahtev i isplati Pretplatniku zahtevan iznos u roku od 30 dana od prihvatanja zahteva ili
 • da prihvati zahtev i kompenzuje Globaltel-ova potraživanja prema Pretplatniku i Pretplatnikova potraživanja prema Globaltel-u u roku od 30 dana od prihvatanja zahteva.

Član 13 - Čuvanje Pretplatnikovih podataka

13.1. Globaltel će prikupljati, obrađivati i čuvati lične i identifikacione podatke o svojim Pretplatnicima. Globaltel će čuvati te podatke kao poverljive i koristiti ih samo u svrhe sa kojima se Pretplatnik saglasio i u svrhe određene Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

13.2. Globaltel će obezbediti opremu, uređaje i instalacije za čuvanje relevantnih podataka tokom pretplatničkog perioda, pristup podacima nadležnim organima zajedno sa elektronskim nadzorom u slučajevima predviđenim zakonom, na način i u obimu predviđenim Zakonom o elektronskim komunikacijama (ovlašćeni nadzor).

13.3. Pretplatnik, u trenutku podnošenja zahteva/ugovora, prihvata da podatke Pretplatnika date u zahtevu/ugovoru i ostale relevantne podatke prikupljene tokom Pretplatničkog odnosa (uključujući, bez ograničavanja, podatke o neplaćanju i zakasnelom plaćanju obračunatih iznosa, podatke o generisanju netipičnog saobraćaja, itd.) Globaltel može da dostavlja i razmenjuje sa:

 • ostalim javnim mobilnim telekomunikacionim operatorima na Teritoriji;
 • sa licima koja u okviru svoje registrovane delatnosti mogu da preuzimaju aktivnosti koje su usmerene na informisanje Pretplatnika o stanju duga, informisanje Pretplatnika o posledicama nepoštovanja Ugovora, savetovanje Pretplatnika kako da izvrši uplatu na ispravan način;
 • licima koje Globaltel ovlasti u svrhu naplate dospelih i neizmirenih dugova od strane Pretplatnika po Ugovoru o pretplatničkom odnosu.

Član 14 - Netipični saobraćaj i kontrola potrošnje od strane Globaltela i na zahtev korisnika

14.1 Globaltel zadržava pravo da radi zaštite interesa Pretplatnika (tj. suzbijanje prevare) vrši kontrolu potrošnje i korišćenja usluga odnosno da utvrdi dnevni, nedeljni i mesečni limit u iznosu potrošnje. Netipični saobraćaj je svaki saobraćaj čiji obim premašuje utvrđene dnevne, nedeljne ili mesečne limite potrošnje.

14.2 U slučaju netipičnog saobraćaja koji odstupa od prosečne potrošnje Pretplatnika, a nakon prethodnog obaveštenja u vezi sa tim, slanjem SMS-a Pretplatniku ili putem telefona, Globaltel će biti ovlašćen da od Pretplatnika zahteva obezbeđenje naplate ili će imati pravo da momentalno ograniči svoje Usluge u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica, kao i zaštite Pretplatnika u skladu sa Članom 15 dole. Svrha ovih informacija je da se zaštite interesi Pretplatnika (tj. suzbije prevara).

14.3 Globaltel će korisniku na njegov zahtev, ukoliko postoje tehničke mogućnosti za to, omogućiti zabranu odlaznih poziva, slanja elektronskih poruka i prenosa podataka kada mesečni troškovi korisnika u toku jednog obračunskog perioda pređu iznos od 5.000,00 dinara.

Član 15 - Privremeno ograničavanje usluge i deaktiviranje terminalne opreme

15.1 Globaltel može da odmah pristupi privremenoj deaktivaciji terminalne opreme koja je Pretplatniku/korisniku predata na korišćenje SIM kartice kao i da ograniči Usluge koje Pretplatnik/korisnik koristi, ako tokom Pretplatničkog odnosa Globaltel utvrdi postojanje razloga iz Člana 5.2.1, Člana 8., Člana 9.3, 9.4 i Člana 14., te ako primi obaveštenje o gubitku SIM kartice, u smislu Člana 7.2 i 7.3, kao i ako nastane bilo koji razlog za privremeno isključenje Pretplatnika, kao što je predviđeno propisima. Privremeno ograničavanje usluga i deaktiviranje opreme Globaltel će vršiti u situacijama koje su predviđene i u Čl.116, 118 i 119 Zakona o elektronskim komunikacijama.

15.2 Pretplatnik/korisnik je obavezan da ne ugrožava rad i funkcionalnost mreže Globaltel-a, ne uznemirava druge Pretplatnike/ korisnike i da ne koristi uslugu i/ili omogućava i/ili pomaže trećim licima da koriste uslugu na način koji može prouzrokovati smetnje drugim Pretplatnicima/korisnicima, ili za neovlašćeni pristup tuđim informacijama ili resursima, ili za vršenje nelegalnih radnji uključujući, ali se ne ograničavajući na:

 • Neovlašćenu terminaciju međunarodnog saobraćaja;
 • kršenje prava intelektualne svojine neovlašćenom distribucijom ili neovlašćenim preuzimanjem sadržaja, posebno preko Interneta;
 • slanje, primanje i/ili skladištenje bilo kakvih podataka koji mogu da nanesu štetu bilo koje vrste Globaltel-u, korisniku, Pretplatniku ili trećem licu;
 • distribuciju SMS, MMS, e-mail poruka i/ili drugog sadržaja čije je saopštavanje, promet ili činjenje dostupnim javnosti zabranjeno zakonom ili na drugi način;
 • korišćenje SIM kartice u uređaju koji je ukraden;
 • ukoliko korisnik ili drugo lice sa korisnikovog broja i posle opomene nastavi da uznemirava ili vređa druge korisnike ili treća lica;
 • slanje neželjenih ili nezatraženih poruka drugom korisniku usluga Globaltel odnosno drugom licu, kao i objavljivanje ili prenos promotivnih i reklamnih materijala ostalim Globaltel korisnicima ili drugim licima bez njihovog pristanka ili zahteva;

15.3 U slučaju kršenja obaveza iz Člana 5.2.1 stavovi a), b), c), e), g), h), j), Člana 9.3, Člana 9.4 Člana 15.2, Članova116, 118 i 119 Zakona o elektronskim komunikacijama, ili ponovljene nedopuštene radnje, Globaltel zadržava pravo da trajno obustavi usluge Pretplatniku/korisniku i raskine Ugovor.

15.4 U slučajevima kada je nedozvoljeni sadržaj ili drugu zloupotrebu u skladu sa zakonom ovlašćen da utvrdi nadležni organ, mere privremenog obustavljanja usluga mogu se preduzeti nakon utvrđivanja takve zloupotrebe od strane nadležnog organa.

15.5 Pretplatnikova SIM kartica će biti ponovo u funkciji kada prestanu da postoje razlozi za privremeno ograničavanje usluge i privremenu deaktivaciju.

Član 16 - Raskid Pretplatničkog odnosa

16.1. Pretplatnički odnos između Globaltel-a i Pretplatnika može da se raskine iz razloga predviđenih propisima i zakonom, iz razloga za koje Globaltel zadržava pravo da odbije zahtev u skladu sa Članom 5.2.1 (tačke od b) do j)) kao i iz sledećih razloga:

 • ako je SIM kartica Pretplatnika privremeno deaktivirana iz razloga opisanih u Članu 15.1 ovde, i ako takvi razlozi ne budu otklonjeni u roku od 60 dana od datuma privremene deaktivacije SIM kartice;
 • ako Pretplatnik prekrši bilo koju od svojih ostalih ugovornih obaveza;
 • ako pretplatnik više nema adresu u Republici Srbiji za uručivanje Globaltel-ovih računa i obaveštenja ili ako nije odredio prebivalište;
 • ako Globaltel utvrdi da je bilo koji podatak iz Pretplatnikovog zahteva/ ugovora lažan ili nepotpun i takav podatak nije ispravljen na propisan način;
 • ako je Pretplatnik zloupotrebio opremu ili usluge koje je Globaltel pružio.

Član 17 - Ugovorna kazna zbog neizvršenja obaveza

17.1 U slučaju da Pretplatnik raskine ili svojim ponašanjem dovede do raskida odnosno prestanka Pretplatničkog odnosa pre isteka minimalnog predviđenog perioda njegovog trajanja, kako je određeno Članom 5.1.3 Opštih uslova, Pretplatnik se obavezuje da plati Globaltel-u ugovornu kaznu zbog neizvršenja ugovorne obaveze, u iznosu svih preostalih mesečnih pretplata počev od dana raskida pretplatničkog odnosa do dana isteka minimalnog predviđenog perioda njegovog trajanja.

17.2. U slučaju da Pretplatnik raskine Pretplatnički odnos pre isteka minimalnog predviđenog perioda njegovog trajanja, kako je određeno Članom 5.1.3 Opštih uslova, iz razloga jednostrane izmene uslova ugovora od strane Operatora, kojima se bitno menjaju uslovi pod kojima je pretplatnički odnos zasnovan, na način koji nije na korist Pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa usluga) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima, Pretplatnik ima pravo da po prijemu obaveštenja o pomenutim jednostranim izmenama, raskine pretplatnički odnos bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom.

Član 18 - Ostali razlozi za raskid

Ugovor o Pretplatničkom odnosu takođe može da se raskine iz razlogaopisanih u daljem tekstu:

18.1. Pretplatnik može da raskine Pretplatnički odnos pisanim obaveštenjem o raskidu poslatom Globaltel-u preporučenom poštom ili predatom Globaltel-u od strane Pretplatnika na prodajnom mestu Globaltel-a. Raskid Pretplatničkog odnosa stupa na snagu na kraju obračunskog perioda u kom je podnet, računajući od dana propisnog podnošenja pisanog obaveštenja o raskidu Pretplatničkog odnosa od strane Pretplatnika Globaltel-u.

18.2. U slučaju smrti Pretplatnika, njegovi naslednici ili Članovi porodice treba da obaveste Globaltel o smrti Pretplatnika u roku od 30 dana od datuma njegove smrti. Ako naslednik ili Član porodice Pretplatnika propusti da u obaveštenju o smrti Pretplatnika, traže promenu u imenu Pretplatnika, Pretplatnički odnos će se smatrati raskinutim danom smrti Pretplatnika. Naslednici preminulog Pretplatnika će se smatrati solidarno odgovornim, do vrednosti Pretplatnikove nasledne mase, za sve njegove dugove koji su nastali pre datuma smrti, kao i za Globaltel-ova potraživanja nastala od tog datuma nadalje do trenutka stvarne deaktivacije SIM kartice preminulog Pretplatnika.

18.3. Globaltel će prestati da pruža svoje usluge u slučaju ukidanja ilioduzimanja Licence ili Pojedinačnih dozvola dodeljenih Globaltel-u od strane Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge. U tom slučaju svi ugovori o pretplati će se smatrati raskinutim na dan prekida važnosti Licence.

Član 19 - Raskid sa Pretplatnikom koji je privredno društvo

19.1. U slučaju pokretanja stečajnog postupka ili likvidacije Pretplatnika, stečajni upravnik će pismeno obavestiti Globaltel o pokretanju stačajnog postupka, postupka reorganizacije odnosno likvidacije u roku od 30 dana od pokretanja navedenih postupaka.

19.2. Globaltel će nastaviti sa pružanjem Usluga Pretplatniku, protiv koga je pokrenut stečajni postupak, postupak reorganizacije ili likvidacije, u skladu sa Zakonom o stečaju.

19.3. Danom pokretanja stečajnog postupka, postupka reorganizacije ili likvidacije protiv Pretplatnika, Pretplatnički odnos se ne smatra raskinutim osim ako u obaveštenju o pokretanju navedenih postupka, stečajni upravnik zahteva raskid Pretplatničkog odnosa ili ako zahteva prenos Pretplatničkog odnosa na solventno društvo. Pretplatnik protiv koga je pokrenut stečajni postupak, postupak reorganizacije ili likvidacije biće odgovoran za isplatu svih potraživanja prema Globaltel-u nastalih do trenutka deaktivacije SIM kartice.

Član 20 - Prenosivost broja

20.1. Pretplatnik ima pravo da, na svoj zahtev, prilikom promene operatora, zadrži dodeljeni broj iz Plana numeracije za usluge javne mobilne komunikacione mreže, u skladu sa važećim propisima i ovim Opštim uslovima. Po prijemu zahteva za prenos broja, Globaltel će dodeliti Pretplatniku SIM karticu sa brojem iz Globaltel-ove numeracije, za koji broj će Pretplatnik zasnovati pretplatnički odnos sa Globaltel-om. U slučaju odobrenja zahteva za prenos broja, dodeljeni broj iz Globaltel-ove numeracije će biti promenjen u broj koji je Pretplatnik imao u mreži operatora davaoca broja. Ukoliko zahtev za prenos broja ne bude odobren Pretplatniku, a kartica sa brojem iz Globaltel-vove numeracije je bila aktivirana, pretplatnički odnos zasnovan između Pretplatnika i Globaltel-a će se nastaviti, do trenutka podnošenja zahteva za raskid pretplatničkog odnosa Globaltel-u od strane Pretplatnika.

20.2. Globaltel može da odbije zahtev za prenos broja ako je:

 • zahtev podnelo neovlašćeno lice;
 • zahtev za prenos broja netačan ili nepotpun;
 • neregistrovan prepaid pretplatnik (korisnik);
 • utvrđeno da postoje neispunjena dospela dugovanja pretplatnika, uključujući sve obaveze koje proističu iz pretplatničkog ugovora usled prevremenog raskida ugovora prema operatoru davaocu broja;
 • broj već u postupku prenosa, ili je od poslednjeg prenosa broja proteklo manje od tri meseca;
 • Pretplatnik u mreži davaoca broja kraće od tri meseca;
 • broj ukraden, nepostojeći, privremeno ili trajno isključen iz mreže davaoca broja;
 • tražen prenos broja koji je jedan iz vezane serije brojeva ili pripada korisničkoj grupi brojeva u mreži operatora davaoca broja.

Član 21 - Izmene i dopune Opštih uslova

21.1 Globaltel zadržava pravo da jednostrano izmeni i dopuni Opšte uslove. Globaltel će obavestiti Pretplatnika najmanje mesec dana unapred putem računa pretplatnika i putem strane i na drugi pogodan način o nameri jednostrane izmene i dopuna Opštih uslova. Pretplatnik ima pravo da po prijemu ovog obaveštenja Globaltel-a raskine pretplatnički odnos bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom, ako se najavljenim jednostranim izmenama bitno menjaju uslovi pod kojima je pretplatnički odnos zaključen, na način na koji nije na korist pretplatnika, a naročito u pogledu specifikacije usluga (sadržaj paketa usluga) i uslova za korišćenje usluga u vezi sa ponuđenim promotivnim pogodnostima.

21.2 Izmene i dopune Opštih uslova, Globaltel objavljuje i stavlja na raspolaganje na uobičajen i pristupačan način, tako da revidirani tekst Opštih uslova bude dostupan bar na svakom Globaltel-ovom ovlašćenom prodajnom mestu i zvaničnoj internet stranici Globaltel-a.

21.3 Smatraće se da je Pretplatnik saglasan sa izmenjenim Opštim uslovima ukoliko nastavi korišćenje usluga, nakon stupanja na snagu najavljenih izmena.

Član 22 - Rešavanje sporova

22.1 Globaltel i Pretplatnik će pokušati da reše sporazumno svaki spor koji eventualno nastane iz ugovora o Pretplatničkom odnosu, uključujući sporove nastale u pogledu tumačenja, primene ili sprovođenja ovih Opštih uslova. Ako, međutim, strane ne uspeju da reše spor na taj način, spor će se rešavati pred nadležnim sudom.

Član 23 - Stupanje na snagu

23.1 Opšti uslovi objavljeni su na internet stranici Globaltel-a www.globaltel.rs 30.06.2017. godine. Opšti uslovi stupaju na snagu i primenjuju se od 01.08.2017. godine.